Uit Israëls Profetie

door
G.J. Pauptit


Uit IsraŽls Profetie
Voorwoord

Inleiding

I. Opvatting, uitlegging en inspiratie van de profetie

 1. De profetische tussenruimte
 2. Enige bijzondere termen
 3. Letterlijke vervulling van profetieën
 4. De inspiratie

II. Israël, het grote volk in "DE WET"

 1. Abrams roeping
 2. Het aardse natuurlijke zaad
 3. Het geestelijke zaad
 4. Herziening nodig
 5. Abraham en zijn zaad

III. Israëls onvervulde O.T. Profetie

     De Hebreeuwse Canon

 1. Hosea
 2. Amos
 3. Jesaja
 4. Jeremia
 5. Ezechiël
 6. Zacharia
 7. Maleachi

IV. Het Boek Daniël

 1. Inleiding
 2. Daniël 2
 3. Daniël 7
 4. Daniël 8
 5. Daniël 9
 6. Daniël 10
 7. Daniël 11 en 12
 8. Samenvatting

V. Israël in de Evangeliën

 1. Inleiding
 2. Mattheus
  1. Het Koninkrijk der Hemelen
  2. Het Koninkrijk Gods
  3. Het verschil
  4. Alle teksten met de term K.d.H.
  5. Overeenkomsten
 3. De doop van Johannes - Matth. 3
 4. Drie grote redevoeringen
 5. De Bergrede - Matth. 5-7
 6. Matth. 8-12
 7. De gelijkenissen van Matth. 13
 8. Matth. 14-23
 9. De Profetische Rede - Matth. 24-25

VI. Israëls verwerping en aanneming

 1. Handelingen
 2. De lange Lo-Ammi tijd
 3. Indeling van het Nieuwe Testament
 4. De algemene zendbrieven
  1. De brief van Jakobus
  2. De brieven van Petrus
  3. De brieven van Johannes
  4. De brief van Judas
 5. De brieven van Paulus voor Hand. 28

VII. De Openbaring

 1. De Dag des Heren
 2. Het Israëlitisch karakter
 3. Nadere uiteenzetting
  1. Openb. 1
  2. Openb. 2-3
  3. Openb. 11-12
  4. Openb. 13 en 17
  5. 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen
  6. Openb. 20-21
 4. Slotopmerkingen 


© Levend Water