Uit IsraŽls Profetie

VI. Israëls verwerping en aanneming

3. Indeling van het Nieuwe Testament

Zij die ons tot dusver in onze uiteenzettingen gevolgd zijn en ingezien hebben dat de tussenbedeling daar begint,waar IsraŽl geestelijk van Gods wege door Paulus' uitspraak in Hand. 28:28: Het zij u dan bekend dat de zaligheid (behoudenis) den Heidenen gezonden is, terzijde gezet wordt, wat ongeveer 10 jaar (of minder) daarna zichtbaar geschiedde in en door de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, zullen thans in staat zijn de indeling van het N.T. na te gaan die we nu geven.

We zagen, dat de EvangeliŽn over IsraŽl handelden, dat Handelingen niet verder gaat dan het in beginsel uitwerken van het N. Verbond, beter nog: in voorwerking uitwerken, op beperkte schaal, meer hoofdelijk, niet nationaal, naar verkiezing, niet naar algemene roeping. De zegening van de Volken heeft plaats door Paulus. Zo bezien vallen de Zendbrieven in twee groepen uiteen, die van Paulus en de Algemene. In eerste aanloop ter verkrijging van een overzicht van het N.T. vinden we dan deze indeling:

 1. EvangeliŽn
 2. Handelingen
 3. Zendbrieven
        - Paulinische
        - Algemene

We hebben evenwel met IsraŽls herstel en de wederkomst van Christus te rekenen. Daarvan spreekt De Openbaring. Dit Boek is, zooals nader blijken zal, voortzetting van DaniŽl, welk Boek naar we zagen, voor IsraŽl is. De Openbaring is nadere aanvulling en uitwerking van DaniŽl. In tweede aanloop hebben we:

 1. Evangeliën
 2. Handelingen
 3. Zendbrieven
        - Paulinische
        - Algemene
 4. De Openbaring

Nu hebben we echter nog rekening te houden met de tussenbedeling. Daarvoor heeft Paulus ook Brieven geschreven. Paulus' Brieven vallen dus ook weer uiteen en wel in die welke voor Hand. 28 geschreven zijn, toen IsraŽl nog voor Gods Volk gerekend werd en waarin een voorvervulling van het N. Verbond plaats had en die welke daarna geschreven zijn, toen God de werking van het N. Verbond opgeschort had, wijl IsraŽl uitviel en het N. Verbond alleen kan werken met IsraŽl als centraalvolk. Paulus' Brieven zijn dus in twee reeksen in te delen n.l. die welke hij schreef voor hij als gevangene in Rome was en die welke hij vanuit Rome of daarna schreef. Als derde aanloop vinden we:

 1. Evangeliën,
 2. Handelingen,
 3. De door Paulus voor Hand. 28 geschreven Brieven
  De Algemene Zendbrieven
 4. De Tussenbedeling,
 5. De Openbaring

Voor we verder gaan, zullen nog enkele opmerkingen van nut zijn.

Men houde in het oog, dat de volgorde waarvan de Brieven van Paulus in het N.T. staan, niet de tijdsorde is. En al kunnen we deze van de Brieven dan ook niet nauwkeurig aangeven, dus niet precies hun jaartal noemen, toch kunnen wij die van de meeste wel benaderen, soms dicht benaderen. Slechts enkele geven moeilijkheden. Dat zijn Titus en 1 Tim. Sommigen stellen deze voor zijn reis naar Rome, anderen menen, dat hij ze geschreven heeft na zijn vrijlating uit Rome. Eigenlijke gevangenschapsbrieven zijn het niet. We zullen ze in de tweede reeks opnemen. Zo krijgen we dan, dat Paulus, als we HebreŽn ook tot een zijner Brieven rekenen, twee maal zeven Brieven geschreven heeft, zeven vůůr en zeven na Hand. 28. De eerste zeven, dus toen IsraŽl nog stond, zijn met hun vermoedelijke of benaderde jaartallen, die we ontleend hebben aan de Companion Bible, deze:

1 I Thess.
geschreven
Ī 52 na Chr.
2 II Thess.
,,
Ī 53 na Chr.
3 HebreŽn
,,
Ī 54 na Chr. (of later).
4 I Cor.
,,
Ī 57 na Chr.
5 II Cor.
,,
Ī 57 na Chr.
6 Galaten
,,
Ī 57-58 na Chr.
7 Romeinen
,,
Ī 58 na Chr.

Deze 7 Brieven zijn Paulus' Oudste Brieven. Zij zijn geschreven in een periode van ongeveer 7 jaar en wel voor Hand. 28. De onderlinge volgorde staat niet geheel vast, Galate kan zeer wel voor 1-2 Cor. geschreven zijn, HebreŽn na Romeinen. We kunnen hier, zoals gezegd, slechts benaderen.

Gedurende de tijd waarin deze Brieven geschreven zijn, werkt het N.V. voor IsraŽl. Dit is in wezen het Oorspronkelijk Verbond van Gen. 12 waarin ook de Volken betrokken zijn, al is het niet met hen gesloten. Het is nu opgeschort. Waar het thans onderbroken is zoals; het Oude Verbond onderbroken werd door de 38 jarige omzwerving en weder van kracht werd toen IsraŽl optrok en vooral toen Jozua door de besnijdenis de smaad van Egypte afwentelde, Joz. 5:9, zie vs. 2-9, zo is met IsraŽl wel het N. Verbond opgericht maar onderbroken door een veel langere omzwerving in de woestijn van de wereld onder alle volken. Het zal weer opnieuw in werking treden als de Here het N. Verbond gaat voleindigen, Heb. 8:8 grondtekst. Hiermee krijgen we een voorvervulling in de Pinkstertijd en een eindvervulling in de toekomst. Evenals op het Pinksterfeest een periode volgde waarop geen hoogtijden waren en de eerste hoogtijdag het feest des geklanks was op de eerste dag van de zevende maand, zo moet thans de bijeenroeping plaats vinden.

Hiermee krijgen Paulus' Brieven voor Hand, 28 geschreven en tevens de Algemene, een dubbele strekking, n.l. om te dienen voor de eerstelingen en voor de volle oogst. Ze golden toen, zijn nu wat IsraŽls sfeer betreft, onderbroken, maar zullen opnieuw gelden in de toekomst evenals de inzettingen van het Oude Verbond weer kracht kregen toen IsraŽl vernieuwd was. We krijgen zo een Handelingengroep en een Openbaringgroep. Ze bevatten dezelfde Brieven maar blijken nu geschreven te zijn voor tweeŽrlei tijd. IsraŽls terzijdezetting en aanneming doet een hernieuwing van hun betekenis verwachten. We hebben dus:

 1. EvangeliŽn
 2. Handelingen met de oudere Paulinische brieven en de Algemene Zendbrieven.
 3. Tussenbedeling
 4. De openbaring met de oudere Paulinische Brieven en de Algemene Zendbrieven

Paulus' zeven nog overblijvende Brieven zijn voor, of met het oog op de Tussenbedeling geschreven. We zullen ze in tweeŽn delen: 4 zijn er bijzonder voor de Verborgenheid, 3 staan er meer naast. De eerste 4 zijn door Paulus geschreven als gevangene, de andere 3 met het oog op zijn vrijlating of als in vrijheid gestelde. Zo krijgen we dan het volgende overzicht, waarbij de jaartallen weer benaderd zijn:

Voor de Verborgenheid
Naast de Verborgenheid
1 Efese Ī 62 na Chr.  
2 Colosse Ī 62 na Chr.  
3 Filippensen Ī 62 na Chr.  
  4 Filemon Ī 62 na Chr.
  5 Titus Ī 67 na Chr. (?)
  6 1 Tim. 67 na Chr. (?)
7 11 Timotheus Ī 68 na Chr.  

We krijgen nu als vierde en laatste instantie het volgende overzicht van het N.T.:

 1. De EvangeliŽn
  Mt Mk. Luk. Joh.
  Inleiding tot het N. Verbond
  Het Koninkrijk aangekondigd en verworpen.

 2. Handelingen
  Het N. Verbond aanvangend.
  Het Kon. opnieuw aangeboden en weer verworpen.
  Paulus' Oudste Brieven: 1-2 Thess., HebreŽn, 1-2 Cor., Galate, Romeinen.
  Algem. Brieven: Jak., 1-2 Petr. 1-3 Joh., Judas.

 3. De Tussenbedeling
  Efese, Colosse, Filippensen, 2 Timotheus | Filemon, Titus, 1 Timotheus

 4. Na de Tussenbedeling.
  Voortzetting van het nieuwe verbond
  Paulus' oudste brieven: 1-2 Thess., HebreŽn, 1-2 Cor., Galate, Romeinen.
  Algem. Brieven: Jak., 1-2 Petr. 1-3 Joh., Judas.

 5. De Openbaring
  Het Koninkrijk opgericht.

We hebben dus een Handelingen groep en een Openbaring groep. Neemt enen de tussenbedeling weg, dan schuiven zij in elkaar. Zonder IsraŽls terzijdezetting, was er toch een tijd geweest, waarin Christus verhoogd zou zijn aan 's Vaders rechterhand. Veel dingen uit de profetie hadden dan nog vervuld moeten worden voor Hij het Kon. had kunnen oprichten. Het bijzondere van de tussenbedeling is evenwel, dat IsraŽl geheel als volk uitgeschakeld en andermaal uit zijn land verdreven is. En dat God onderwijl een hoger heerlijkheid bereidt voor de Gemeente die Lichaam van Christus is. De Leden er van verwachten niet 's Heren wederkomst voor zich, al geloven zij dat de Here zal wederkomen voor IsraŽl en anderen. Zij hebben een hogere verwachting. De wederkomst kan hun hoop niet zijn, omdat hun hoop verwezenlijkt moet zijn vůůr de Here wederkomt. Deze groep wordt met Hem geopenbaard in heerlijkheid, is dus reeds bij Hem, vůůr Hij komt.

Tot besluit van dit onderdeel geven we de 7 grote delen waaruit de Schrift is opgebouwd. Deze zijn:

1 Wet
2 Profeten
3 Psalmen
4 EvangeliŽn
5 Handelingen groep Algem. Brieven, Paulus' Oudste Brieven.
7 De Verborgenheid De Efezergroep Ef. Col. Fil. 2 Tim. Er naast Fil. Tit. 1 Tim.
6 De Openbaringgroep. Algem. Brieven.
Paulus' Oudste Brieven.

Tussen groep 5 en 6 ligt de Efezergroep, die het woord Gods tot volheid brengt, vervult, Col. 1:25. Wat volgorde betreft, zou de Verborgenheid met nr 6 moeten genummerd zijn, wat de aanvulling van de Schrift aangaat, is het groep 7. Zo bestaat de Schrift uit 7 grote delen. Tot op het 7 deel ontbrak er nog iets aan Gods openbaring. Thans is dat gegeven en is Gods Woord volkomen in delen.

Zij die menen dat de Efezergroep volstaan kan met 3 Brieven, zijn gelijk aan mensen, die zo naief zouden zijn te geloven, dat men een toren kan bouwen zonder grondslag, een verdieping kan bewonen zonder benedenvertrekken. De hele Schrift is een gebouw dat oprijst in verdiepingen. De grondslag is Jezus Christus. Daarop rijzen de verschillende afdelingen, de groepen, op. Eerst IsraŽl, dan Abrahams geestelijk zaad, eindelijk de Gemeente die Zijn Lichaam is. Tot de laatste, de hoogste groep nu, voert ons de Efezerreeks. Zonder al het voorgaande kan Efeze niet verstaan worden. Alleen hij die door Gods genade tot deze hoogte geleid wordt, leeft niet meer uit, maar in al het andere. Hij staat er, boven, niet er buiten, hij blikt er in, niet er van af, hij doorschouwt het, maar verwerpt het niet.

Evenals een vorstenzoon zich evenzo goed door leren de kultuur moet eigen maken van het land waarover hij eenmaal heersen zal, zo maakt God ons door Zijn Geest het vroeger geopenbaarde eigen om ons de positie van Efeze te geven. Dat mag sneller of langzamer gaan, geschieden doet het. Niemand komt tot de positie van Efeze dan door het bloed van Christus en door Zijn dood en Zijn zitten aan Gods rechterhand. Zo is de hele Schrift voor ons, maar handelt niet over de Efezergroep. Men houde dat verschil in het oog.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden