Uit IsraŽls Profetie

V. Israël in de Evangeliën

2c. Het Verschil

HET K.d.H. - HET K.G.
Vatten we nu het verschil tussen Koninkrijk Gods en Kon. der hemelen samen, dan hebben we het volgende (ontleend aan de Comp. Bible):

A. Het Koninkrijk der hemelen:

 1. Het heeft Messias tot Koning.

 2. Het is van de hemelen, d.i. wordt opgericht van uit de hemelen door de komst van zijn Koning uit de hemelen.

 3. Het is politiek, middellijk van aard, de heerschappij van een koninkrijk over alle andere koninkrijken en berust op recht en gerechtigheid.

 4. Het is IsraŽlietisch van aard, IsraŽl is het Centrale orgaan der wereldheerschappij.

 5. Het is het bijzondere onderwerp van de O.T. profetieŽn.

 6. Het is beperkt in duur en is nog toekomstig; in David en Salomo's dagen is het voorafgeschaduwd.

 7. Het is nabij geweest in de Persoon des Konings, is verworpen (in de EvangeliŽn), aangeboden opnieuw na de opstanding (in Handelingen), andermaal verworpen, en zal opgericht worden in de toekomst (Openbaring).

B. Het Koninkrijk Gods:

 1. Het K.G. heeft God tot Heerser.

 2. Het omspant hemelen en aarde.

 3. Het is ethisch (zedelijk) onmiddellijk, geestelijk van aard, berust op de heerschappij van Gods Geest in Zijn schepselen, dus op liefde.

 4. Het omvat alle geschapen wezens in de hemelen en op de aarde (engelen, overheden, machten en a.). Abrahams geestelijk zaad, dus geloofsrechtvaardigen.

 5. Het is niet uitsluitend het onderwerp van het O.T., maar loopt, evenwel meer verborgen, de hele H.S. door.

 6. Het begon bij de schepping, omvat alle eeuwen (aionen) en bedoelingen en blijft altoos bestaan.

 7. Het wordt in Zijn Openbaring telkens nog tegengestaan, maar het welbehagen Gods gaat toch gelukkiglijk voort. Einddoel: God alles in allen.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden