Uit IsraŽls Profetie

VI. Israëls verwerping en aanneming

4. De Algemene Zendbrieven

VOOR ISRAEL.
We gaan thans eerst over tot een korte bespreking van de Algem. Zendbrieven. Deze zijn geschreven toen IsraŽl nog stond. HebreŽn wekt op om buiten de legerplaats te gaan en daarmee het Joodse kamp te verlaten, Heb. 13:13. Het is, een overgangsbrief. De Algemene Zendbrieven wekken daartoe niet op, zij zijn bijzonder voor de IsraŽlieten en gelovigen uit IsraŽls eigen sfeer. Waar uit meer dan ťťn tekst blijkt, dat de Algem. Brieven betrekking hebben op de eindtijd, dragen ze mede er toe bij IsraŽls aanneming te bewijzen. Al is het dan ook zijdelings.

Volgens Gal. 2:9 zouden Jakobus en Cefas (Petrus) en Johannes tot de Besnijdenis gaan, Paulus en Barnabas tot de Voorhuid. Men zie ook hierom in, dat de Algemene Zendbrieven onder deze overeenkomst vallen en geschreven zijn voor de Besnijdenis. Zij zijn inleiding voor De Openbaring. Feitelijk geldt dit ook voor het Evangelie van Johannes. Een enkel woord hierover.

Het Ev. van Johannes is geschreven om te bewijzen, dat Jezus de Christus, de Zoon Gods, en opdat men gelovende het leven hebbe in Zijn naam, Joh. 20:31. Dit geldt bijzonder voor IsraŽl. De tijd komt en is er reeds, dat bij de Jood de zaak aan de orde komt die in Johannes' Evangelie uitgebeeld wordt. Zo heeft ook dit Ev. een sterke toekomstige strekking en vormt het mede een inleiding tot IsraŽls aanneming. IsraŽl moet eerst Jezus als de Messias erkennen wil het Hem verwachten tot wederoprichting van de in de Profeten voorzegde dingen. Het Ev. van Johannes is de inleiding tot de Algemene Zendbrieven, waarin van Christus sprake is en Hij geacht wordt erkend te worden.

DE WEDERKOMST.
Terugkerende tot de beschouwing over de Algemene Zendbrieven, moet opgemerkt worden, dat zij staan in het teken van de Wederkomst. Het woord parousia, (komst, aankomst en tegenwoordigheid) komt voor in Jakobus 5:7, 8; 2 Petr. 1:16; 3:4, 12 en 1 Joh. 2:28. De wederkomst-verwachting doorstroomt alle, ook Judas, die spreekt van het komen van de Here om gericht te houden, vs. 14, 15. Zo wijzen deze Brieven heen naar de eindtijd en betreffen IsraŽl, wat nader aangewezen zal worden. De 12 stammen in de VerstrooiÔng moeten eerst opgewekt worden om God te zoeken, gewapend worden tegen de ure der verzoeking die in de eindtijd komen zal, gehard worden tegen het lijden dat op hen aankomt en waarvan dat in Petrus' dagen slechts een voorproef was. De verbondsbrekers moeten gewaarschuwd worden voor het naderende gericht van De Openbaring en de toekomende eeuw en het Koninkrijk der hemelen moet andermaal gepredikt worden. Zo wordt de wijngaard opnieuw toebereid.

Tekenen en wonderen zullen terugkeren, men zal de openbaring des Heren onder zulke verschijnselen verwachten, 1 Cor. 1:7, de dag des Heren is dan aanstaande, Elia komt weder voor de grote en vreselijke dag des Heren komt, de voleinding der eeuw nadert. In dat licht moet men de Algemene Zendbrieven bezien.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden