Uit IsraŽls Profetie

V. Israël in de Evangeliën

2. Mattheus

DE STRUKTUUR VAN MATTHEUS.
Waar we ons vooral tot Mattheus bepalen, nemen we dit tot voorbeeld van de indeling. Eerst geven we de struktuur of grondschets, die ook overgenomen is uit de Companion Bible.

A1 1:1-2:23 Voorbediening.

      B1 3:1-4 De Voorloper.

C1 3:5-17 De doop in water.

      D1 4:1-11 De verzoeking in de woestijn.

E Aangekondigd

     F1 4:12-7:29 Het Koninkrijk

G1 8:1-16:20 De Koning

E Verworpen

G2 16:21-20:34 De Koning

     F2 21:1-26:35 Het Koninkrijk.

      D2 26:36-46 De strijd in Gethsemané.

C2 26:47-28:15 Doop in lijden, dood, begrafenis, opstanding.

      B2 28:16-18 De Opvolgers.

A2 28:19, 20 Nabediening.


  1. Het eerste deel, 4:12-7:29 handelt over het Koninkrijk. Dat Koninkrijk, het Aardse, is nabij gekomen, later, in de Handelingen, is het verschoven tot Zijn wederkomst. 't Is "nog niet" Hebr. 2:8.

  2. Het tweede deel gaat over de Koning. Deze wordt in 8:2, 6, 8 aangeproken als Here. Hij geeft Zichzelf in vs. 20 de titel van Zoon des mensen. Deze titel komt hier voor het eerst voor, in Openb. 14:14 't laatst. 't Is de titel verbonden met de heerschappij over de aarde. In dit deel worden de wonderen verhaald, die Hem openbaren in Zijn Goddelijke en menselijke volmaaktheden. Het eindigt met de vraag: "Wie zeggen de mensen, dat Lk, de Zoon des mensen, ben" en Petrus' antwoord: "Gij zijt de Zoon van den levenden God", 16:13-16.

  3. Het derde deel vangt aan met: "Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te tonen, dat Hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden." Hier openbaart Hij Zijn verwerping, waarover Hij nog nooit iets gezegd had. Hij herhaalt dit vier maal: 16:21, 17:22, 20:18, 20:28.

  4. Het vierde deel, de verwerping van het Koninkrijk, begint met 21:1 en loopt door tot 26:35 als Hij uit de Opperzaal naar Gethsemanť gaat. In dit deel komt de tweede reeks gelijkenissen. De eerste vinden we in Mt. 13, de tweede begint met het: Wederom vs. 22:1. De eerste handelt over de verborgenheden van het Koninkrijk, de tweede over de verwerping en het uitstel. Het naderende einde van deze periode vangt aan 26:1 en voltrekt zich in het Avondmaal 26:26-29.

Zo laten zich ook de andere evangeliŽn indelen.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden