Nederlandse Boeken
Onderstaande boeken kunt u in deze rubriek online lezen. Voor het lezen en printen van diverse boeken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Indien u Acrobat Reader nog niet bezit, download dan gratis deze software bij Adobe.
 • De Strijd  
  128 pagina's - S. van Mierlo
  In het boek "De Strijd" laat S. van Mierlo zien, hoe het Christendom vanaf de eerste eeuw afweek van het Woord van God. De eerste eeuw toont een nagenoeg volkomen zich afkeren van Paulus en een zich toeëigenen van Israëlitische voorrechten, ceremoniën enz. die dan vermengd werden met heidense gebruiken. Daaruit kristalliseert zich de Roomse Kerk.

  Later wordt de strijd hervat door de Hervormers, doch al voelden die grote mannen dat vele dingen niet in orde waren, de grondfout zagen zij niet helder in. Zij kwamen dichter bij wat Paulus in zijn eerste periode (gedurende Handelingen) leerde, doch volgden hem niet in wat hij gedurende zijn tweede periode bekend maakte over de Grote Verborgenheid. Zij gingen dan ook voort de profetie te vergeestelijken. Dat was en is nu nog het zwakke punt van de Hervorming. Men kon (kan) wel wijzen op allerlei misbruiken van de Roomse Kerk, op allerlei dingen waarvoor geen goede grond bestaat, noch in Gods Woord, noch zelfs bij de Apostelen en Kerkvaders, men blijft toch zwak staan tegenover het aannemen van de ďApostolische overleveringĒ.

  Neemt men met Paulus geen nieuwe bedeling aan na Handelingen, dan moet men onvermijdelijk op de 12 Apostelen van Israël teruglopen, naar hun overlevering en niet op wat in Gods Woord geschreven staat. En dan is ook de strijd nagenoeg verloren, want het enige wapen verliest door vergeestelijking zijn kracht. De tegenwoordige toestand van het Christendom bewijst in hoeverre het Gods Woord niet heeft gebruikt, dus gesloten heeft laten liggen. Er is maar één oplossing voor hen, die dit alles min of meer inzien: terug tot Gods Woord.


 • Wat de Bijbel zegt over de Doop  
  180 pagina's - Harry Bultema
  In een antiquariaat in Grand Rapids ontdekte Aren van Waarde een beduimeld exemplaar van "The Bible and Baptism". Andere werken van Harry Bultema waren hem wel bekend ("Maranatha: eene studie over de onvervulde profetie", "Practische Commentaar op Jesaja" en "Het wettig gebruik der wet"), maar van "The Bible and Baptism" had hij nog nooit gehoord. Het bleek het laatste boek van de schrijver te zijn dat hij vier maanden voor zijn overlijden had voltooid.

  Toen hij zijn nieuwe aanwinst begon te lezen, ontdekte hij meteen dat hij een bijzonder boek had aangeschaft. Hij las Bultemaís betoog met stijgende verbazing. Zelf was hij als kind gedoopt in de Hervormde Kerk. Toen hij tijdens zijn studietijd tot geloof kwam, had hij zich door onderdompeling laten dopen in een pinkstergemeente. Hij meende dat de volwassenendoop Ė of doop op belijdenis Ė bijbelser was dan de kinderdoop. Bultema had dezelfde achtergrond en ook dezelfde geestelijke ontwikkeling doorgemaakt. Maar aan het eind van zijn leven was H. Bultema Ė op grond van de Bijbel Ė tot de conclusie gekomen dat zowel de kinderdoop als de volwassenendoop onschriftuurlijk waren.

  Het boek boeide Aren van Waarde zelfs zůzeer dat hij het in het Nederlands heeft vertaald, en de vertaling van verklarende voetnoten en tekstverwijzingen heeft voorzien. Het boek dateert van 1952 en wij bevelen dit vertaalde boek de lezers van Levend Water van harte aan.


 • De naam JaHVeH (Here) in het boek Esther   
  8 pagina's - Dr. E.W. Bullinger
  In het boek Esther komt Gods naam niet voor hoewel Zijn hand op elke bladzij te zien is. De weglating van Gods naam in het boek Esther is mysterieus. Wie echter dieper speurt, weet dat het stilzwijgen Gods even leerrijk is als Zijn openbaring.


 • De rijke man en Lazarus - of - de z.g. tussenstaat van Lukas 16  
  32 pagina's - G.J. Pauptit
  Telkens weer wordt Luk. 16:19-31, zowel van Rooms-katholieke als van Orthodox-protestantse zijde, aangevoerd als bewijs voor de leer dat de mens een ziel hèèft en geen ziel is. En dat deze ziel, die men voor onsterfelijk houdt, na de dood bewust voortleeft. Men gelooft dat de Here zelf dit in het tweede gedeelte van Luk. 16 geleerd heeft en daarmee even het gordijn heeft weggeschoven van de dingen die na het sterven wachten. Maar is dit zo?


 • De Heilige Schriften  
  80 pagina's - G.J. Pauptit
  Kort overzicht van de inhoud en bouw van de Hebreeuwse en Griekse Heilige Schriften. Het boek geeft ons een schematisch overzicht van de Bijbel en toont de merkwaardige bouw van het geheel zowel als van elk onderdeel. Een krachtig bewijs van de inspiratie van Gods Woord.


 • Open Brief aan broeder Joh. de Heer  
  7 pagina's - S. van Mierlo
  Deze ďOpen Brief aan br. Joh. de HeerĒ, Redacteur van ďHet ZoeklichtĒ, is een antwoord op een stuk over ďBullingerismeĒ verschenen in het Zoeklicht nummer van 28 Maart 1931, waarin hij onder meer twee van de boeken, die in ďUit de SchriftenĒ als lectuur tot onderzoek genoemd worden, aanvalt en door mannen uit Amerika, die wellicht geen woord Nederlands kennen en ze althans nooit gelezen hebben, bestrijdt, terwijl Joh. de Heer zelf erkent de zaak niet onderzocht te hebben of te willen onderzoeken.


 • Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden?  
  70 pagina's - S. van Mierlo
  Dit boek van S. van Mierlo geeft antwoord op een interessante vraag: "Moeten de Christen-Joden de wet nog onderhouden?"


 • Het Hooglied
  49 pagina's - G.J. Pauptit
  Eťn van de minst begrepen Bijbelboeken is het Hooglied, ďhet lied der liederenĒ, zoals het Hebreeuws zegt. Het Hooglied wordt niet begrepen omdat men niet beseft welke personen erin optreden en welke intriges er zich in afspelen. Laat u meeslepen door deze aangrijpende liefdesgeschiedenis.


 • Het Christendom gedurende de eerste eeuwen  
  66 pagina's - S. van Mierlo
  Aanvullende hoofdstukken van Het Onderwijs van de Apostel Paulus over de toestanden vůůr en na het jaar 70 en de ontwikkeling van de zogenaamde "algemene" Kerk.


 • Gemeenschap met God  
  14 pagina's - Otis Q. Sellers
  Otis Q. Sellers geeft antwoord op de vraag, hoe wij gemeenschap met God kunnen krijgen.


 • Wat de Christen het meest nodig heeft  
  16 pagina's - Dr. E.W. Bullinger
  Dr. E.W. Bullinger zet uiterst scherp uiteen, dat de Christen ťťn ding meer nodig heeft, dan welke zaak ook, namelijk het leren kennen van HEM.


 • Koninkrijk en kerk  
  152 pagina's - S. van Mierlo
  In dit boek "Koninkrijk en Kerk" wordt nagegaan hoe de meeste dingen die in de christenheid steeds strijd en verdeeldheid hebben veroorzaakt, berusten op de fundamentele dwaling dat een zichtbare, door God ingestelde Kerkorganisatie, het uitverkoren volk Israël vervangt of voortzet. Al deze problemen en moeilijkheden verdwijnen als men aan Israël laat, alles wat God aan die natie beloofd heeft. Zodra men dit inziet, is de weg vrij om vanuit de Schrift te ontdekken, wie de Kerk dan wel is.


 • Des Heren Maal  
  10 pagina's - E.W. Hiebendaal
  Een uitleg van de betekenis van het Avondmaal in de Bijbel.


 • De heerlijkheid van de ene Doop  
  8 pagina's - Otis Q. Sellers (vertaald door G.J. Pauptit)
  Otis Q. Sellers, voormalig Baptisten predikant, staat in het kort stil bij alle teksten in het N.T. waar er over de doop wordt gesproken. De Verborgenheid brengt ook consequenties met zich mee voor de wandel. Toen Otis Q. Sellers zag dat de waterdoop voor deze bedeling niet bedoeld is voor volwassenen en nog minder voor onbewuste kinderen, kon hij geen Baptist blijven en heeft hij zijn ambt neergelegd en is hij op zich zelf gaan staan. In korte duidelijke bewoordingen legt hij de doop uit.


 • De Schofar  
  16 pagina's - E.W. Hiebendaal
  Een uitleg van de betekenis van de bazuin in de Bijbel.


 • Inleiding tot de Verborgenheid  
  8 pagina's - G.J. Pauptit
  Als inleiding tot de 4 delen over: "Om en over de Verborgenheid" heeft G.J. Pauptit in enkele artikelen aangegeven dat de EvangeliŽn handelen over IsraŽl en heeft hij uitgelegd wat het verschil is tussen het evangelie van de Besnijdenis en het evangelie van de Voorhuid. Alleen als wij deze verschillen vatten, verstaan wij de unieke roeping van Paulus.


 • Om en over de verborgenheid   
  52 pagina's - G.J. Pauptit
  Een viertal korte uiteenzettingen over de grote verborgenheid aan de apostel Paulus geopenbaard. De eerste drie delen zijn door G.J. Pauptit geschreven, het vierde deel door S. van Mierlo.

 • Uit IsraŽls Profetie  
  499 pagina's - G.J. Pauptit
  Dit boek staat uitvoerig stil bij het Profetisch Woord. G.J. Pauptit toont ons dat het Profetisch Woord in zowel O.T. als N.T. over het volk IsraŽl handelt en niet over de Kerk. Aangezien de schrijver van Genesis tot en met Openbaring stelselmatig het Profetisch Woord onderzoekt, is dit boek een ideaal naslagwerk, waarin u snel een uitleg over een Profetisch Schriftgedeelte kunt vinden.


 • IsraŽls Herstel en Toekomst
  41 pagina's - G.J. Pauptit
  In juni 1943 schreef G.J. Pauptit de brochure: "IsraŽls Herstel en Toekomst". Het is opmerkelijk dat G.J.P. deze brochure schreef nog voor de oprichting van de staat IsraŽl in 1948. Hij laat onomwonden uit de Schrift zien dat IsraŽl in Gods plan nog een toekomst heeft en dat geheel ten onrechte de Kerk door de eeuwen heen de profetische toekomst van IsraŽl op zichzelf trachtte te projecteren door zoveel mogelijk alle Schriftgedeelten, die hier in verband mee staan, te vergeestelijken.


 • De Weg der Behoudenis  
  211 pagina's - S. van Mierlo
  In dit boek wordt ons de weg der behoudenis getoond hoe de ongelovige zondaar komt tot volle gemeenschap met Christus door geloof, bekering, wedergeboorte, Zoonschap, en door een volwassen man te zijn. Hiernaast gaat het boek uitvoerig in op kwesties als, rechtvaardiging, verzoening, uitverkiezing, heiliging en het werk van Christus voor ons.


 • Het Getuigenis van C.H. Mackintosh  
  12 pagina's - C.H.M
  Vaak maakt men de gevolgtrekking dat onze leer t.a.v. de Verborgenheid afkomstig is van wijlen Dr. E.W. Bullinger. Echter wij bieden hier het bewijs aan, dat wat wij leren over de gemeente al op schrift uitgegeven was, toen Dr. Bullinger nog een jongen van 13 jaar was. In het jaar 1850 schreef C.H. Mackintosh (ťťn van de eerste Plymouth broeders) een reeks artikelen over het leven en de tijd van Elia. In het slotartikel schreef hij een sterk bewijs ten gunste van ons inzicht. Wij hopen dat zij die ons tegenstaan, na het lezen van dit artikel, ons inzicht voortaan "Mackintoshisme" zullen noemen in plaats van "Bullingerisme".


 • De Twee Babylons  
  330 pagina's - Rev. Alexander Hislop
  In dit boek laat A. Hislop duidelijk zien, dat de aanbidding van de Paus en Maria in werkelijkheid de aanbidding is van Nimrod en zijn vrouw Semiramis. Tot in de kleinste details laat A. Hislop zien hoe de Rooms Katholieke feesten, leerstellingen, rangorden, riten en plechtigheden allen afkomstig zijn uit Babel en hoe de Babylonische godsdienst de Christelijke kerk is binnengeslopen en ons denken heeft verontreinigd. A. Hislop laat de heidense oorsprong zien van de verering van moeder en kind, kerstmis, Pasen, het misoffer, het heilig oliesel, het vagevuur, de rozenkrans, de aanbidding van het heilig hart, kaarsen, het teken van het kruis, priesters, monniken, nonnen, etc..


 • Het Anti-Goddelijk Trio  
  111 pagina's - G.J. Pauptit
  G.J.P. laat zien dat het satanische trio bestaat uit Satan, de Mens der zonde en de Valse Profeet. Satan is ook wat dit betreft de grote našper van God. Verder weerlegt G.J.P. de mening, dat vanuit de grondtekst te bewijzen zou zijn, dat God Satan als zondig wezen geschapen heeft. God heeft Satan niet als Satan, als tegenstander, geschapen. G.J.P. laat duidelijk zien hoe onhoudbaar deze leer is.


 • Het Avondmaal  
  22 pagina's - S. van Mierlo
  "Het Avondmaal" is een aanhangsel uit het boek "De Strijd" van S. van Mierlo. Dit boek laat met name zien, hoe het Christendom vanaf de eerste eeuw van de Heilige Schrift is afgeweken.


 • Jesaja 53 
  36 pagina's - H. Bultema
  Een verklaring van Jesaja 53.


 • Het Voornemen der Eeuwen en de Gemeente der Verborgenheid
  331 pagina's - Aristarkos
  De tegenwoordige verwarring ten aanzien van Gods Woord is ontstaan door te vermengen wat God gescheiden had. Als men de bedelingen goed van elkander onderscheidt, worden de zaken die God ONS wil doen kennen eenvoudig en voor ieder toegankelijk.
  Dit boek laat voor zoveel mogelijk Gods Woord spreken. Na een vluchtig overzicht van de wijze waarop God Zijn plan tot herstel van de aarde uitwerkt, worden de profeten aan het woord gelaten en kan men ook de vervulling van de profetie nagaan. Bij het onderzoek van het N.T. kan men die ontwikkeling nog verder volgen en ook opmerken wat vroeger niet geopenbaard was, in het bijzonder wat de Gemeente der verborgenheid betreft.


 • Wanneer de Opstanding en de Opname?
  47 pagina's - S. van Mierlo
  Sommigen menen dat de opname, waarvan 1 Thes. 4 spreekt, plaats heeft voor het begin der grote verdrukking, en elk ogenblik kan gebeuren. Doch in de Angel-saksische kringen, die enige tientallen jaren geleden zo de nadruk legden op de studie der profetie, de toekomst van Israël en de komst van Christus, waren er ook die niet konden aannemen dat die opname voor de grote verdrukking zou plaats hebben.


 • De Grote Verborgenheid aan Paulus geopenbaard
  35 pagina's - G.J. Pauptit
  Een beknopte uiteenzetting van dit hoogst belangrijke onderwerp: "Het Lichaam van Christus, de grote Verborgenheid". Wij hopen dat de lezer een zo goed mogelijk inzicht mag verkrijgen in het geheimenis, die buiten de eeuwen om in God is verborgen geweest tot op Paulus, die het eerst hiermee bekend werd gemaakt.


 • Het Onderwijs van de Apostel Paulus
  119 pagina's - S. van Mierlo
  Het hoofdonderwerp van dit boek is nader te onderzoeken wat Paulus ons in het bijzonder wil leren, en aan te tonen dat er geen tegenstrijdigheden, of zelfs geen spanning, bestaat tussen zijn boodschappen en die van de Twaalf Apostelen. Deze laatsten gaan niet verder dan de wedergeboorte. Paulus heeft Gods openbaring volledigd.
  Met het onderscheid der bedelingen en der geestelijke "posities", verdwijnen vanzelf de problemen en moeilijkheden die steeds tot twist en scheiding aanleiding gegeven hebben.


 • Het Goddelijk Voornemen
  127 pagina's - S. van Mierlo
  Het boek behandelt de verwezenlijking van Gods voornemen oftewel de geschiedenis van het Heil. Die geschiedenis blijkt vijf tijdperken of beter gezegd: "aionen" te omvatten.


 • De Verbonden en de Wet
  54 pagina's - S. van Mierlo
  De meeste theologische systemen leggen er de nadruk op, dat Israël, de zichtbare kahal (gemeente) van de Hebreeuwse Schriften, een type was van de Gemeente der Griekse Schriften. Men vergeestelijkt gewoonlijk al de profetieën die handelen over de toekomstige aardse beloften, aan dit volk gedaan, en geeft geen acht op hetgeen de Here zelf aangaande die aardse toekomst gezegd heeft. Méér nog, men beweert, dat "de Kerk" in de plaats gekomen is van Israël, en past al de oude beloften zo letterlijk mogelijk toe op "de Kerk". Pas sinds de laatste wereldoorlog is men in sommige kerkelijke kringen begonnen met meer acht te geven op hetgeen de Schrift ons wil leren aangaande de toekomst van Israël als volk en natie.


 • Wat de Concordantie Leert
  138 pagina's - S. van Mierlo
  Een reeks van beknopte studies, waarin aan de hand van de Concordantie de juiste betekenis van Bijbelse woorden wordt achterhaald.


 • Van Adam naar Christus
  3 pagina's - S. van Mierlo


 • De Twee Naturen in het Kind van God 
  60 pagina's - Dr. E.W. Bullinger
  Ieder waar kind van God heeft een blijvende ervaring van strijd in zijn binnenste, zoals beschreven in Galaten 5:17 "want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkaar - zodat gij niet doet wat gij maar wenst."
  Maar niet ieder kind van God begrijpt wat de Schrift ons hier over leert. De ervaring te hebben zonder het onderwijs van de Schrift er over te kennen, is een bron van verwarring, onrust en ontmoediging.


 • De tien stammen Israëls die nooit verloren gingen
  17 pagina's - E.W. Hiebendaal
  Het artikel rekent af met de fabel dat de tien stammen van IsraŽl zoek zouden zijn in deze wereld.
  Tevens stelt het artikel de dwaling van de Brits-IsraŽl beweging aan de kaak.


 • Tongen of Talen?
  9 pagina's - S. van Mierlo
  Moeten we, volgens de Schrift, een onderscheid maken tussen "spreken in tongen" en "spreken in talen"? Wordt met de term "glôssa" een wartaal bedoeld, niet een goed gearticuleerde taal, die volgens bepaalde regels samengesteld is? Werd er, bij het Pinkstergebeuren anders dan in vreemde talen gesproken? Sprak Paulus, in zijn eerste brief aan de Corinthiërs, over het uitstoten van ongearticuleerde klanken of van een reeks woorden zonder redelijke samenhang?


 • De Drie Sferen van Zegening
  8 pagina's - G.J. Pauptit
  Verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het maandblad "Uit de Schriften".


 • Over Geloofsgenezingen
  16 pagina's - S. van Mierlo
  Meer dan ooit is dit onderwerp aan de orde van de dag en houdt het de gemoederen bezig.


 • Over de Bedelingen
  11 pagina's - S. van Mierlo
  Wat zijn bedelingen en wat is het onderscheid met het oude en het nieuwe verbond?


 • Het begrip gemeenschap met Christus bij Johannes en Paulus
  20 pagina's - S. van Mierlo
  Beide Johannes en Paulus handelen over een gemeenschap van de gelovige met Christus. Meestal maakt men geen onderscheid tussen de betekenis die ze aan die gemeenschap hechten. Toch is het van groot praktisch belang een onderscheid te maken.


 • De Verborgenheid verklaard
  11 pagina's - D. van Zuijlekom
  Korte duidelijke uiteenzetting van wat de Verborgenheid wel en niet is.


 • U is heden de Heiland geboren
  8 pagina's - D. van Zuijlekom
  Kersttoespraak van D. van Zuijlekom gehouden op 1e Kerstdag 1999


© Levend Water