Levend Water

De Heilige Schriften


door

G.J. Pauptit
VOORWOORD.

Dit boekje is geen oorspronkelijk werk. Al de structuren en veel opmerkingen zijn ontleend aan de Companion-Bible, een gewone Engelse bijbel, A.V. (Vertaling van 1611) met veel kleine aantekeningen bij de tekst en bijna 200 grotere achterin. Tevens raadpleegden we: “The sacred Scriptures” van A.E. Knoch. Het werd oorspronkelijk geschreven in artikelvorm voor het tijdschrift: UIT DE SCHRIFTEN. Waar we daardoor gebonden waren aan zekere plaatsruimte, kon alles niet ten volle uitgewerkt worden. Hier en daar moesten we zelfs iets laten uitvallen. Dit is echter in deze overdruk opgenomen. We hopen er in geslaagd te zijn enige indruk te geven van het grootse imponerende van de Schriften. Het was ons vooral om de verheven bouw te doen.

Wat de Paulinische Brieven aangaat, hebben we wel de structuren der afzonderlijke Brieven aan de Comp. Bible ontleend, maar niet die van hun geheel. We meenden hierin onze eigen weg te moeten gaan. De N.T. Canon (bijbelboekorde) vertoont o.i. enige onregelmatigheid, die we wel niet kunnen wegnemen, maar die toch onder het oog gebracht moet worden. Aanwijzing daartoe was de volgorde van de Algemene en de Paulinische Brieven in twee der oudste handschriften. Ten aanzien van deze volgorde kan men zich op het standpunt stellen, dat God de zaak verbergt en daarmee de N.T. canon aanvaarden, of menen, dat deze canon niet buiten Gods duiding omgaat, maar dat Hij het van den beginne niet aldus gewild heeft en de menselijke factor hierbij betrokken is. God verbergt dan voor het beneveld inzicht een zaak, niet om die verborgen te houden, maar om die te doen ontdekken. Welk standpunt men ook moge innemen, één ding hopen we: dat deze uitgave moge medewerken tot nader inzicht in de H.S. en moge leren opzien tot God, Die door het machtig werk van Zijn Geest ons een reeks van Schriften schonk, die in zichzelve het bewijs der Goddelijke authenticiteit (echtheid, geloofwaardigheid) bezitten.

Jan. 1930.

DE SCHRIJVER.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. De indeling van de Hebreeuwse Schriften

  2. Overzicht en structuren van "De Wet"

  3. Overzicht en structuren van "De Profeten"

  4. Overzicht en structuren van de "Psalmen"

  5. De indeling van de Griekse Schriften

  6. Overzicht en structuren van "De Evangeliën"

  7. Overzicht en structuren van "De Handelingen" en "De Algemene Brieven"

  8. Overzicht en structuur van "De Openbaring "

  9. Overzicht en structuren van "Paulus' oudste Brieven "

  10. Overzicht en structuren van "Paulus' latere Brieven "

BesluitHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden