De Heilige Schriften

I. De Indeling van de Hebreeuwse Schriften.O.T. EN N.T.
De gewone indeling van de Schriften is in O.T. en N.T. Deze is evenwel om twee redenen onjuist. Vooreerst, omdat we bij Testament aan een laatste wilsbeschikking denken en dit er door de Schrift niet mee uitgedrukt wordt. En dan, omdat de grenslijn onjuist getrokken is, want in het z.g. O.T. is het z.g. N.T. reeds geopenbaard. We lezen immers in Jer. 31, dat God een nieuw verbond zal maken met het Huis IsraŽls. Het Nieuwe Verbond begint wat uiterlijke scheidingslijn betreft, dus niet bij Mattheus, maar bij Jeremia.

Uit een en ander blijkt, dat we hier voor gebrekkig mensenwerk staan, dat scheidt, waar God geen scheiding aanbracht. Hier stuiten we op de eerste missnede.

De vraag rijst, waardoor deze ontstaan is. 't Is de missnede van de Griekse Christenheid, en voortzetting van een afwijking reeds Ī 300 voor Christus begonnen (zie hieronder). Tot op de tweede eeuw werd de term Oude Verbond door de Griekse Christenen gebruikt om de Hebreeuwse Schriften aan te geven. Deze term ging over in de Vulgata d.i. Latijnse vertaling en wel als Vetus Testamentum. De Reformatie nam die over en zo spreken ook wij van het O.T. De Griekse Schriften werden het N.T. genoemd. Geen van deze namen is van Goddelijke oorsprong. Zij zijn wel beschouwd een verhindering om de waarheid scherp te zien, daar de termen de mening bestendigen, dat met Mattheus een geheel nieuwe lijn begint.

In het O.T. wordt zowel het Oude als het Nieuwe Verbond genoemd. De term is zo ingeworteld, dat het tot de nieuwe eeuw wel zal voortduren voor hij vervangen zal worden. Als aanduiding van de Hebreeuwse Schriften en verstaanbaarheidshalve willen ook wij hem gebruiken, maar steeds met de gedachte, dat hij noch juist noch volledig is.


INDELING VAN DE HEBR. SCHRIFTEN.
Als regel verdeelt men de Bijbel in geschiedkundige, profetische en zedekundige boeken. Deze vormen de O.T. kanon, d.i. volgorde van Bijbelboeken. De kanon is het gevolg van de verandering door de vertalers van het O.T. in het Grieks, aangebracht in Ī 300 voor Chr. Zij toch veranderden de volgorde van de Hebreeuwse kanon, die we hieronder zullen geven. DaniŽl werd bij de profeten geplaatst, Samuels Boek alsmede dat van de Koningen en Kronieken in tweeŽn gedeeld, de Kronieken naar voren geschoven, enz. Deze wijziging is overgenomen door de Vulgata, de Latijnse overzetting ontstaan uit die van Hieronymus en de Italiaanse, die algemeen in de Westerse kerken ingevoerd werd.

De Hebreeuwse kanon is een andere en wordt in Luk 24:44 samengevat in de drie termen: Wet, Profeten, Psalmen. Deze kanon geeft niet de historische volgorde, evenmin als het N.T. historisch gerangschikt is. Tot recht verstand is het nodig na te gaan, wat IsraŽl er onder verstond, aan wie de woorden Gods waren toevertrouwd (Rom. 3:2). De Hebreeuwse Bijbels hebben die volgorde bewaard en 't is opmerkelijk dat de Heer Jezus niet de Septuagint erkent, hoewel die overal bekend was, maar de oude Hebreeuwse tekst.

De Hebreeuwse kanon d.i. de in de synagogen gelezen boeken en psalmen, is deze:


A Wet.

Deze bevat 5 boeken, waarvan de echte titels in de beginwoorden gegeven zijn, nl.

1 Genesis. In het Begin.

2 Exodus. Dit zijn de namen.

3 Leviticus. En Hij riep.

4 Numeri. In de Woestijn.

5 Deuteronomium. Dit zijn de woorden.

Ook hier zitten we, evenals met de termen O.T. en N.T. onder de macht van de traditie. Zonder onverstaanbaar te worden, kunnen we de gebruikelijke namen niet vervangen door de Hebreeuwse openingswoorden.B Profeten.

Dit deel omvat 8 Boeken, die in tweeŽn te delen zijn en wel de Vroegere en Latere

1 Jozua

2 Richteren

3 Samuel

4 Koningen

4 Jesaja

3 Jeremia

2 Ezechiel

1 De 12 kleine profeten.

Deze zijn:

Hosea

Joel

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Zefanja

Haggai

Zacharia

Maleachi.C Psalmen. Dit deel omvat 11 Boeken Ė De kleine rollen

1 Psalmen

2 Spreuken

3 Job

4 Hooglied

5 Ruth

6 Klaagliederen

5 Prediker

4 Esther

3 DaniŽl

2 Ezra-Nehemia

1 1-2 Kronieken.


Men ziet nu welke wijziging in de kanon gebracht is. Kronieken is in de Hebr. Bijbels het laatste boek. DaniŽl staat niet onder de Profeten, Ruth niet na Richteren, enz.
Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden