Door middel van Christus | Inhoudsopgave | Prediken - verkondigen

Wat de Concordantie LeertEvangelie

Men weet, dat het Griekse woord "euangelion" eenvoudig "goede tijding" betekent. Zij die deze tijding brengen, komen dus met een "goede boodschap" en deze moet de hoorders verheugen, zodat het tevens een "blijde boodschap" is.

In de Schrift betreft dit woord goede tijdingen van een bijzondere aard en in die zin spreekt men dus in het algemeen van DE goede tijding of HET evangelie. Dat wil niet zeggen, dat die goede tijding altijd dezelfde zaak betreft. Men kan ze verdelen in meerdere goede tijdingen, met het oog op de zaak die speciaal in visie is. Het is evenwel zeer belangrijk eraan te denken, dat al de goede tijdingen van dezelfde aard zijn. Wij hebben in onze studie over de woorden "Ander en andersoortig" de aandacht reeds gevestigd op Gal. 1:6, 7. De vertaling van Voorhoeve leest: "Overgaat tot een ander (heteros) evangelie, hetwelk geen ander (allos) is". Wel zijn er andere van dezelfde soort zegt hij, maar hier betreft het een zodanig niet, maar een andersoortig. De tijding die Paulus had gebracht had hij door openbaring van Jezus Christus (Gal.1:12). De tijding waartoe de Galaten overgingen, was er een van een andere oorsprong en inhoud, het kwam van de mens, waarschijnlijk gedreven door satan.

Welke "evangeliŽn" zullen wij nu onderscheiden? Het eerste dat vermeld is, betreft het evangelie des koninkrijks (Mat. 4:23) dit is het Koninkrijk op aarde. Nu de Messias gekomen was, kon al wat God gesproken had door middel van al Zijn heilige profeten van de gehele aioon, vervuld worden! Eťn ding was echter nog nodig: de bekering van het uitverkoren volk IsraŽl. Eerst moet dit Volk zijn plaats innemen door het geloof, alvorens God verder Zijn Voornemen zou uitwerken. Die tijding wordt dan ook begeleid door de genezing van alle ziekte en alle kwaal.

Verder lezen wij in Hand. 20:24 van het "Evangelie der genade Gods". Tot nu toe had Paulus het Koninkrijk overal uitgeroepen (v. 25 - "Gods" staat in geen der drie voornaamste handschriften). Nu ging Paulus zijn "loop volbrengen" (of "volmaken") en ook zijn "dienst" (Grieks: rentmeesterschap of bedeling) volbrengen "om te betuigen het Evangelie der genade Gods". Het Koninkrijk was reeds genade, maar nu:ging het nog verder en Paulus zal hier wel in het bijzonder bedoeld hebben, wat hij later heeft meegedeeld in Ef., Fil. en Kol.

Wij lezen ook van het "Evangelie van Christus" (b.v. 1 Kor. 9:12 en Fil. 1:27). Dat zal wel de beste uitdrukking zijn van HET Evangelie in zijn geheel genomen. Evenals de "Verborgenheid van Christus" (Ef. 3:4) alles omvat wat in de Schriften over Hem geopenbaard is, zal ook wel de goede tijding van Christus, alle goede tijdingen omvatten.

De laatste vermelding van "evangelie" is in Op. 14:6 "En hij had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op aarde wonen". De inhoud wordt in vs. 7 gegeven: "Vreest God ...". De valse profeet wil eenmaal, dat allen het beest zullen aanbidden (Op. 13). Hiertegenover vraagt God, Hem te vrezen, Die alles geschapen heeft. Men zou nog andere evangeliŽn kunnen onderscheiden, maar wij achten het niet nodig dit nu te doen. In een volgende studie hopen wij nu iets na te gaan over het "prediken" en "verkondigen" van goede tijdingen en andere dingen.
Door middel van Christus | Inhoudsopgave | Prediken - verkondigenHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden