Kennis | Inhoudsopgave | Evangelie

Wat de Concordantie LeertDoor middel van Christus

Elk geÔnspireerd woord heeft zijn waarde, de voorzetsels niet het minst. De Heilige Geest spreekt veel over het middelaarschap van Christus en gebruikt dan het Griekse woord "dia", dat meestal door "door" in de vertalingen wordt weergegeven, doch de betekenis heeft van "door middel van" als het met de 2de naamval gebruikt wordt.

In de volgende verzen plaatsen wij "door middel van" voor "dia":

 • Joh. 1:3 "Alle dingen zijn door middel van Hetzelve (het Woord) gemaakt".
 • Joh. 1:10 "De wereld is door middel van Hem gemaakt".
 • 1 Kor. 8:6 "Door middel van Welken (Jezus Christus.) alle dingen zijn".
 • Kol. 1:16 "Want door middel van Hem zijn alle dingen geschapen".
 • Heb. 1:2 "Door middel van Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft"
  (de eeuwen opnieuw toebereid heeft, volgens het Grieks).
 • Rom. 2:16 "Wanneer God de verborgen dingen der mensen zal oordelen door middel van Jezus Christus".
 • Joh. 1:17 "De genade en de waarheid is door middel van Jezus Christus geworden".
  Zie ook Rom. 1:5; 5:21.
 • Tit. 3:6 "Denwelken (Heilige Geest) Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door middel van Jezus Christus".
 • Joh. 3:17 "Opdat de wereld door middel van Hem zou behouden worden".
 • Rom. 5:9 "Zullen wij door middel van Hem behouden worden van den toorn".
  Zie ook 1 Thes. 5:9; Hebr. 2:3.
 • 2 Kor. 5:18 "God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door middel van Jezus Christus".
  Zie ook Rom. 5:10, 11; Kol. 1:20.
 • Rom. 1:5 "Door middel van welken wij hebben ontvangen ... het apostelschap".
  Zie ook Gal. 1:1.
 • Ef. 1:5 "Verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen (tot zoonschap), door middel van Jezus Christus".
 • Hand. 13:38 "Door middel van Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt".
 • 1 Kor. 15:21 "Zo is ook de opstanding der doden door middel van een Mens".
 • Hand. 2:22 "Krachten, en wonderen, en tekenen, die God door middel van Hem gedaan heeft".
 • Hebr. 13:21 "Werkende in u hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door middel van Jezus Christus".
 • Fil. 1:11 "Vruchten der gerechtigheid, die door middel van Jezus Christus zijn".
 • 1 Joh. 4:9 "Opdat wij zouden leven door middel van Hem".
 • 1 Kor. 15:57 "Die ons de overwinning geeft door middel van onzen Heere Jezus Christus".
 • Hand. 3:16 "En het geloof, dat door middel van Hem is".
  Zie ook 1 Pet. 1:21.
 • Ef. 2:18 "Want door middel van Hem, hebben wij beiden den toegang door (in) ťnen geest tot den Vader".
  Zie ook Joh. 14:6; Rom. 5:2; Hebr. 7:25.
 • 2 Kor. 3:4 "En zodanig een vertrouwen hebben wij door middel van Christus bij God".
 • Rom. 1:8 "Eerstelijk dank ik mijnen God door middel van Jezus Christus".
  Zie ook Rom. 7:25; Kol. 3:17.
 • Heb. 13:15 "Laat ons door middel van Hem altijd Gode opofferen ...".
  Zie ook 1 Pet. 2:5.
 • Rom. 16:27 "God zij door middel van Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid".
  Zie ook 1 Petr. 4:11.
 • Rom. 5:1 "Wij ... hebben vrede bij God, door middel van onzen Heere Jezus Christus".
  Zie ook Hand. 10:36.
 • Rom. 5:11 "Wij roemen ook in God, door middel van onzen Heere Jezus Christus".

Men ziet hoe het middelaarschap van Christus, zich tot alles uitstrekt. Zonder Hem kunnen wij niets. Door Hem vermogen wij alle dingen (Fil. 4:13).
Een dergelijk gebruik van "door" in betrekking tot velerlei zaak, is altijd zeer belangrijk te onderscheiden. Wij geven, er slechts 3 voorbeelden van:

 • Mat. 2:5 "Want alzo is geschreven door middel van den profeet".
  Men ziet hier hoe de Goddelijke ingeving der Schrift telkens bevestigd wordt, het was eigenlijk de profeet niet, die schreef, hij was slechts een middel. Telkens komt "door" op een dergelijke wijze gebruikt, terug.

 • Ef. 2:8 "Want uit genade zijt gij zalig geworden door middel van het geloof".
  Men denke eraan, dat men niet door , geloof behouden wordt. Het geloof is ook maar een middel.

 • Ef. 3:10 "Opdat nu, door middel der Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods".
  De Gemeente doet het eigenlijk zelf niet, maar is een middel in Gods handen om aan die geestelijke wezens Zijn wijsheid bekend te maken.

De lezer onderzoeke zelf verder, het loont de moeite. De "Englishman's Concordance" geeft alle gevallen waar de 2de naamval (genitief) gebruikt wordt.
Het andere woord voor "door" is meer de vertaling van het Griekse woord "hupo". Zo b.v. in Mat. 1:22 "Opdat vervuld zou worden, hetgeen door (hupo) den Heere (Jehovah) gesproken is, door middel van (dia) den profeet". Jehovah sprak tot de profeet en deze sprak tot en schreef aan ons. Zie ook Mat. 2:15 enz.
Kennis | Inhoudsopgave | EvangelieHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden