Sterven - dood | Inhoudsopgave | Apo (weg van - vanaf)

Wat de Concordantie LeertEis (tot-in)

Dit woord kan men niet juist vertalen. Het is mr dan "tot" en iets anders dan "in". De wijzen van Mat. 2:1 gingen niet alleen "tot" Jeruzalem, maar zij gingen er ook "in". Om de aandacht te vestigen op die dubbele betekenis, zullen wij "tot-in" gebruiken.

"Eis" komt heel dikwijls voor en het is altijd wenselijk aan de bijzondere betekenis te denken.
Dikwijls wordt "eis" gebruikt in verband met de hemel. Zie b.v. Hand. 1:10, 11 (drie maal); 7:55; 10:16.

In Hand. 2:27 en 31 duidt het mr aan dan men eerst denkt. Mat. 27:46 vermeldt de kreet "Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!" Hoe lang zou de Vader Hem verlaten? Hier heeft men het antwoord: niet "tot-in" de Hades. Dus reeds vr Zijn dood was de Vader met Hem, toen Hij riep "Vader, in Uw handen beveel ik Mijn Geest" (Luk. 23:46). Daarom zag Zijn lichaam geen verderving.

Als men iemand met veel aandacht aanziet, zegt men dat men "tot-in" iemand ziet. Dat was het geval met Petrus (Hand. 3:4) en met de raad van Hand. 6:15.

Het is verder ook belangrijk de betekenis van "eis" in te zien als er sprake is van de doop. Men wordt "tot-in" iemand of de naam van iemand gedoopt. Dat duidt een gemeenschap aan. Zie Hand. 8:16; 19:3, 4, 5; Rom. 6:3 enz.

Men kan iemand geloven, "in" iemand geloven en "tot- in" iemand geloven. Men vindt meestal de laatste uitdrukking (b.v. in Hand. 10:43; 14:23; 24:24; 1 Joh. 5:10, 13). Het is de overgang van ongeloof tot geloof. Later komt het geloof "in". (Zie b.v. Ef. 1:15 en Kol. 1:4), (Zie: "De Weg der Behoudenis"). Bekering "tot-in" God (Hand. 20:21) gaat verder dan "tot" God.

"Eis" wordt ook gebruikt in verband met:

  • "behoudenis" (Rom. 1:16),
  • "rechtvaardigheid" (Rom. 4:3, 5, 9),
  • "veroordeling" (Rom. 5:16),
  • "wetteloosheid",
  • "heiligheid" (Rom. 6:19),
  • "oneer" (Rom. 9:21),
  • "verderf" (Rom. 9:22),
  • "heerlijkheid" (Rom. 9:23).

De zonde was in de schepping vanaf Satan. Zij kwam "tot-in" de wereld (d.i. de tegenwoordige wereld) door Adam (Rom. 5:12).

In de Hebreeuwse Schriften richt het oog zich steeds op de toekomende aioon. De blik gaat niet, of bijna niet, verder. Zeggen dat iets "tot-in" DE aioon gezegend is, wil voor hen alles zeggen. In de Griekse Schriften reikt de visie verder en worden de twee toekomende aionen gezien. In Rom. 9:5 en 11:36 staat dan ook "tot-in de aionen". Er is nog geen sprake van hetgeen na de aionen komt. Wat wil "in alle geslachten, tot alle eeuwigheid" zeggen in Ef. 3:21? Het Grieks is duidelijk: "tot in al de geslachten van de aioon der aionen". Dat betreft de vijfde, de voornaamste aioon. De Gemeente der verborgenheid betoont gedurende de toekomende aionen, dus tot in de vijfde, de uitnemende rijkdom Zijner genade (Ef. 2:7). Daarna is dat betonen niet meer nodig want dan is God alles in allen.

Uit Hem en door middel van Hem en tot-in Hem zijn alle dingen (Rom. 11:36). Het doel "tot-in" is bereikt als, volgens 1 Kor. 15:28, God alles in allen is.

Wij moeten door zijn kracht gesterkt worden "tot-in" de inwendige mens (Ef. 3:16).
De groep van 1 Thes. 4:17 gaat den Heere tegemoet "tot-in" de lucht en komt dan met Hem terug op aarde.
Mogen onze lezers steeds opwassen "in" de overkennis van God en alzo wandelen de Heere waardig "tot-in" alle welbehagen, in alle goed werk vrucht dragende (Kol. 1:10).Sterven - dood | Inhoudsopgave | Apo (weg van - vanaf)Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden