Dia (door middel van - doorheen) | Inhoudsopgave | Niet

Wat de Concordantie LeertDia (om reden van)

Wij hebben reeds "dia" met de 2e naamval onderzocht en stellen ons nu voor ditzelfde woord met de 4e naamval (accusatief) na te gaan. De betekenis is dan "om reden van", zoals men uit menige plaats kan zien, b.v.:

 • Mat. 10:22 "Gij zult van allen gehaat worden om reden van Mijn naam".
 • Mat. 17:20 "Om reden van uw ongeloof".
 • Mark. 6:17 "In de gevangenis gebonden, om reden van Herodias".
 • Rom. 2:24 "De naam van God wordt om reden van u gelasterd".
Dia met de 4e naamval drukt dus een reden, een grond uit, niet een doel. Er kan ook wel een doel zijn, maar dat wordt dan afzonderlijk uitgedrukt niet door "dia". B.v. in:
 • 1 Kor. 4:6 "om reden van u, opdat ...".
 • 2 Kor. 8:9 "om reden van u arm geworden is, ... opdat gij ... zoudt rijk worden".
 • 2 Tim. 2:10 "om reden van de uitverkorenen, opdat ...".
Nu gebruikt echter de Statenvertaling (en andere) dikwijls "om wille van", hetgeen meer een doel dan een oorzaak aanduidt. Later hopen wij na te gaan dat "om wille van" de betekenis is van "huper" (met de tweede naamval). Waarom, die nu ook gebruiken voor "dia" en zo misverstand te weeg brengen? Men herleze eens de volgende teksten om te zien hoe de betekenis er van geheel gewijzigd kan zijn:
 • Rom. 4:23, 24 "Nu is het niet alleen om reden van hem geschreven ... maar ook om reden van ons ... die geloven".
  Het betreft niet iets dat geschreven is met het doel ons nuttig te zijn, maar ten gevolge van ons geloof is ook ons de rechtvaardigheid toegerekend.

 • Rom. 4:25 "Overgeleverd om reden van onze zonden en opgewekt om reden van onze rechtvaardiging".
  Onze zonden waren de reden waarom Hij overgeleverd is. Het feit dat Hij alles volbracht had tot onze rechtvaardiging was de reden waarom Hij opgewekt werd. Het is niet omgekeerd Zijn "opwekking" die ons rechtvaardigt.

 • Rom. 8:20 "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om reden van hem, die het onderworpen heeft".

 • Rom. 11:28 "Zo zijn zij (IsraŽl) wel vijanden aangaande het evangelie, om reden van u (de volken), maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om reden der vaderen".
  Omdat de volken ingeŽnt waren, was IsraŽl nu vijandig gezind, zij waren nog steeds Gods beminden ter oorzake der vaderen.

 • Gal. 4:13 "En gij weet, dat ik om reden van zwakheid des vleses het evangelie eerstmaal verkondigd heb".
  Paulus' ziekte of ongesteld was de aanleiding niet verder te gaan en hun het evangelie te brengen.

 • Ef. 2:4 "Maar God, die rijk is in barmhartigheid, om reden van Zijn grote liefde.
  De barmhartigheid is het gevolg van Zijn liefde.

 • Fil. 3:7 "Dat heb ik om reden van Christus schade geacht".
  In Christus hebben wij alles, met het oog op die rijkdom ziet men dat vele dingen geen gewin, maar schade zijn. Ook in v. 8 is "dia" twee maal gebruikt.

 • Heb. 6:7 "Want de aarde, die ... bekwaam, kruid voortbrengt om reden van degenen, door welke zij gebouwd wordt".
  De aarde kan iets voortbrengen door hen. Of het ook voor hen is, wordt hier niet gezegd.

 • 2 Petr. 2:2 "Velen zullen hunne verderfenissen navolgen, om reden van welke de weg der waarheid zal gelasterd worden".
  Zij zelven lasteren misschien niet, maar zij zijn er de oorzaak toe voor anderen.

 • 2 Petr. 3:12 "Den dag Gods, om reden van welken de hemelen ... zullen vergaan".
  De hemelen der toekomende aioon "vergaan" niet in de dag Gods, maar om reden van die dag, om er toe te komen. Die dag begint met de vijfde aioon.
Verder leze men onder meer de volgende teksten met "om reden van":
Mat. 13:58; Joh. 6:57 (twee maal); Joh. 12:27, 30; Rom. 6:19; 8:10 (twee maal); Rom. 8:11; 1 Kor. 4:10; 11:10 (twee maal); 2 Kor. 4:11; Gal. 2:4; Fil. 1:15 (twee maal), 24; Kol. 1:8.

Ten slotte Rom. 3:25 "Welken God voorgesteld heeft tot ene verzoening, door middel van geloof in Zijn bloed, tot ene betoning van Zijne rechtvaardigheid, om reden van de vergeving der zonden ...". Het gaat hier o.m. over Gods rechtvaardigheid die betoont wordt door de vergeving der zonden. Al waren deze geschied vůůr het storten van Zijn bloed, toch konden deze op die grond reeds vergeven worden. Terwijl wij dus "dia" met de genitief: doorheen of door middel van, goed moeten onderscheiden van "hupo" met de genitief (door), moeten wij "dia" met de accusatief goed onderscheiden van "huper" met de genitief (om wille van of ten bate van).


Dia (door middel van - doorheen) | Inhoudsopgave | NietHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden