Hoofdstuk 14 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 16


De Weg der Behoudenis

XV. De nieuwe schepping en de nieuwe mensWij willen hier slechts enkele dingen zeggen over de nieuwe schepping en de nieuwe mens.

Wedergeboorte en vernieuwing van het gemoed zijn nog geen nieuwe schepping. Als men "der wereld gekruisigd" en "in Christus" is, dan is er een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15).

De nieuwe mens wordt alleen vermeld in de brieven die speciaal de gemeente der verborgenheid betreffen. De leden zijn in Christus tot een nieuwe mens geschapen (Ef. 2:15). Zij moeten die nieuwe mens die naar God geschapen is, "aandoen" (Ef. 4:24; Kol. 3:10). De "oude mens" was reeds gekruisigd in de positie van Rom. 6:6, maar moet nu afgelegd worden (Ef. 4:22; Kol. 3:9). Evenals de oude mens meer het gehele Adamitische mensdom is dan een individu, is de nieuwe mens de "mystieke Christus", het samen-lichaam, het beeld Gods (Ef. 4:24; 2 Kor. 4:4; Kol. 1:15). De oude mens moet vernieuwd worden naar dat beeld en alzo overgaan in de nieuwe mens.

Het "aandoen" of "afleggen" wijst op een gewoonte. Zoals we gewoon zijn een kleed aan te doen, moeten we, al hebben we nog een vernederd lichaam, de gewoonte aannemen in de sfeer onzer positie te wandelen.

Zoals in Genesis het doel der schepping het mensdom is, zo is ook bij de nieuwe schepping het doel: de nieuwe mens.

De nieuwe schepping is dus meer algemeen en een voorbereiding, de nieuwe mens is het doel. Eens komen allen daartoe, als God alles in allen is (1 Kor. 15:28).

Wij geven hier een kort overzicht over de wedergeboorte de nieuwe schepping en de nieuwe mens.

Aardse sfeer Wedergeboorte

Kind van God (slaaf)

Vernieuwing door gemoed.
Hemelsche sfeer Nieuwe schepping

Zoon van God (vrij)

In Christus, oude mens gekruisigd
Overhemelsche sfeer Nieuwe mens

Volwassen man

Oude mens uitgedaan


Men weet reeds dat de volgende aioon die der wedergeboorte is, die zich dan niet meer tot enkelingen, maar tot de meerderheid uitstrekt. De daarop volgende aioon is die der nieuwe schepping. Daarna is God alles in allen. Zo is er dan een overeenstemming tussen de sferen en de aionen. De meesten gaan in de weg der behoudenis de aionen door en komen slechts na die der nieuwe schepping tot de overhemelse sfeer. De leden der Gemeente hebben het voorrecht nu reeds toegang te hebben tot die sfeer, tot Gods rechterhand, "verre boven alle overheid, en macht en kracht en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld (aioon) maar ook in de toekomende".

Overzichtelijke schets

Klik voor een vergroting

Vele dingen, die we reeds onderzochten en andere, die verder nagegaan worden, zijn voorgesteld op de schets. De bedoeling is een overzicht te geven van de verschillende sferen en hoe de weg der behoudenis er doorheen leidt. Sommigen kunnen die weg nu reeds afleggen tot in de overhemelsche sfeer.

We hebben ook de overeenkomst doen uitschijnen tussen de sferen, de aionen en de delen v. d. tabernakel.

Bij de behandeling der volgende zaken kan men steeds weer teruggaan tot deze schets, die vele dingen samenvat en aanschouwelijk voorstelt.


Hoofdstuk 14 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 16Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden