Hoofdstuk 9 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 11


De Weg der Behoudenis

X. Wat goed kunnen wij doen?Reeds tussendoor is gesproken van het goede, dat de mensen kunnen doen. Wij willen die zaak hier wat uitvoeriger onderzoeken, zowel in betrekking tot gelovigen als tot ongelovigen, omdat ons dat ook verder zal helpen.

Volgens de Statenvertaling zei de Heere Jezus: "Niemand is goed dan Eén" (Mat. 19:17). Lukas schreef in Hand. 11:24: "Hij (Barnabas) is een goed man". Wie heeft er nu gelijk?

Van Paulus lezen wij in Rom. 3:12: "Er is niemand die goed doet". Maar later schrijft hij: "Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben" (Ef. 6:8). Weerspreekt hij nu zichzelf?

Dergelijke moeilijkheden bestaan meestal maar in de vertalingen, niet in de grondtekst. Als wij in de Concordantie het woord "goed" opzoeken, vinden wij al vooreerst, dat er voornamelijk drie Griekse woorden door "goed" vertaald worden. Dat zijn: "krèstotes", "agathos" en "kalos".

Krèstotes wordt op alle plaatsen door "goedertierenheid" vertaald, uitgezonderd in Rom. 3:12. Die uitdrukking wordt alleen gebruikt van God en zij die "in Christus" zijn. (Zie Rom. 2:4; 11:22; 2 Kor. 6:6; Gal. 5:22; Ef. 2:7 enz.). In Rom. 3:12 is sprake van de natuurlijke mens. Die doet geen goedertierenheid.

Agathos en kalos zijn minder gemakkelijk te onderscheiden. Wij spreken hier ook niet over het verschil tussen "doen", "werken" en andere uitdrukkingen.

Dat velen "goed doen" wordt meermalen herhaald, b.v. in

  • Rom. 2:10 "Heerlijkheid en eer en vrede een iegelijk, die het goede werkt".
  • 2 Kor. 5:10 "Opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad".
  • Gal. 6:10 "Laat ons goed doen".
  • 1 Petr. 3:11 "Die wijke af van het kwade, en doe het goede".
  • 3 Joh. 11 "Die goed doet is uit God".
Dat sommigen "goed" zijn, blijkt uit teksten zoals:
  • Rom. 5:7 "Voor den goede zal mogelijk iemand ... sterven".
  • Titus 2:5 "Goed te zijn".
Al deze teksten, en nog andere schijnen dus Mat. 19:17 tegen te spreken. Laat ons deze laatste tekst dan zorgvuldig onderzoeken. Een meer getrouwe vertaling van het Grieks is: "Eén is goed". Dit sluit niet noodzakelijk uit dat er andere goed zijn. Voor zover iemand zich door God laat leiden, met Hem in gemeenschap staat, kan hij ook goed zijn, want het is dan eigenlijk hij niet die goed is, maar God. Zo kan Hand. 11:24 heel goed zeggen, dat Barnabas een goed man was, want hij was vol van heilige geest en geloof. God kon door hem werken.

Er is verder ook het betrekkelijk "goede", zoals in Mat. 5:45 en 7:11. Zie ook Pred. 3:11-13.

In betrekking met het woord "goed" kunnen wij nu hier ook Rom. 7:18 wat van meer nabij beschouwen.
  • "Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont".
Gewoonlijk leest men die woorden alsof er stond: "Ik weet, dat er in mij geen goed is". Nu is ergens "wonen" iets geheel anders dan er "soms zijn". Het goede heeft geen woonstede in degene waarvan Rom. 7 spreekt, d.w.z. het verblijft er niet voortdurend. Maar het goede kan er ten minste nu en dan zijn. Als de gelovige tot Rom. 8 en verder komt, dan kan de Geest in hem wonen (Rom. 8:9, 11; 2 Tim. 1:14), en ook het Woord van Christus, zelfs rijkelijk (Kol. 3:16). In het tweede deel van Rom. 8:9 is het niet "wonen" maar "niet hebben". Moesten slechts zij, in wie de Geest woont, Christus toebehoren, dan waren er bitter weinig.

Van de ongelovigen hebben wij reeds gezien dat het goede, b.v. het doen van Gods wil, ook soms bij hen te vinden is (Rom. 2:14, 27).

In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de mens in de sfeer waar hij zich bevindt, iets betrekkelijks goed kan doen als hij werkt naar het vermogen dat God hem gegeven heeft. Hij kan echter niet doen wat tot een hogere sfeer behoort en nog minder het absolute goed. Alle goed wordt gedaan door de mogelijkheid die God geeft. God kan in bijzondere gevallen op een bijzondere wijze iemand bekrachtigen en tijdelijk iets goeds in hem leggen, buiten die mens om. Dan is het ten bate van andere schepselen. Men zie verder het hoofdstuk over de gerechtigheid.Hoofdstuk 9 | Inhoudsopgave | Hoofdstuk 11Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden