| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid

"Eeuwig",
"In Eeuwigheid",
"Tot in der Eeuwigheid"


Die uitdrukkingen zijn meestal de vertaling van "oolam",dat dezelfde betekenis heeft als het Griekse "aioon". De vertaling in de moderne talen doet gewoonlijk denken aan een eindeloze duur, terwijl het woord eigenlijk een begrensde tijdruimte aanduidt. Nul en oneindig zijn begrippen die niet alleen in de wiskunde moeilijkheden geven en heel voorzichtig behandeld moeten worden; ook in betrekking met de wereldgeschiedenis is dit het geval. Het oneindig grote, de werkelijke "eeuwigheid", ontsnapt aan ons eindig denkvermogen. Terwijl het woord "oolam" soms wel een eindeloze duur niet uitsluit, is het echter de zaken moeilijk en onverstaanbaar maken als men stelselmatig voor een bepaalde tijdsruimte, gedurende dewelke de mensen in een bepaalde toestand geplaatst zijn, de "eeuwigheid" verstaat.

Het verband met andere schriftgedeelten laat zien dat waarschijnlijk nooit aan een eindeloze duur mag gedacht worden. Laat ons uit het overvloedig materiaal de volgende gevallen kiezen:

  • Ex. 21: 5, 6 "En hij (de knecht) zal hem eeuwiglijk dienen." Zie ook Lev. 25: 40.

  • Jes. 32: 14, 15 "Tot in van de eeuwigheid... totdat."

  • Jer. 7: 7 "Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat ik uwen vaderen gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw."

  • Ezech. 37: 25 "Daarin zullen zij (de kinderen Israëls) wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn knecht David zal hun Vorst zijn tot in eeuwigheid."

  • Ezech. 43: 7 "Alwaar Ik (de Here) wonen zal in het midden van de kinderen Israëls, in eeuwigheid."

  • Dan. 2: 44 "Een Koninkrijk. verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden."

  • Micha 4: 7 "En de Here zal Koning over hen zijn op de berg Zions, van nu aan tot in eeuwigheid."

  • Zef. 2: 9 "(Moab en Ammon) een verwoesting tot in eeuwigheid."

Er is hier dikwijls spraken van het Messiaans koninkrijk op aarde, dat de heel bepaalde tijd van 1000 jaar duurt (Op. 20). "Eeuwig" bedoelt in dergelijke gevallen "behorende tot" of "in verband met" of "gedurende" de welgekende en voortdurend verwachte "eeuw".
In andere gevallen is het minder vanzelfsprekend dat er verwezen wordt naar het koninkrijk op aarde. Zie ook Mat. 6: 13 en het boek "De Tijden van de Eeuwen".| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden