| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


9. Babel - De Verstrooiing der Volken

In Gen. 10 hebben wij 70 volken van enerlei spraak en van enerlei woorden (Gen. 11: 1). Alle taalkundige onderzoekingen leiden ook tot de conclusie, dat alle talen uit een taal voortkomen, zoals raskundige studies bevestigen dat alle rassen een gemeenschappelijke oorsprong hebben.

Ten tijde van Peleg ("verdeling") werd de aarde verdeeld (Gen. 10: 25). God zou nu Zijn plan verder uitwerken door die volken overal te verspreiden, en één van hen te kiezen als bijzonder kanaal van Zijn zegen. Die 70 volken zouden dan ook niet onverschillig hoe verspreid worden, maar hun landpalen zouden gesteld worden maar het getal der kinderen Israëls"(Deut. 32: 8). Die 70 volken stemmen inderdaad overeen met de "zielen uit Jakobs heup voortgekomen zijn"(Ex. 1: 5; Deut. 10: 22).

Satan wou echter God voor zijn en zijn koninkrijk stichten, wat tegelijkertijd Gods koninkrijk zou verhinderen zich te vormen. Hij koos hiertoe Nimrod (Gen. 10: 8-10; 1 Kron. 1: 10), wiens naam betekent "laat ons rebelleren". De stichting van Babel was dus de eerste poging van Satan om de wereldheerschappij te verkrijgen. Latere pogingen zouden zijn: Nebukadnezar, Alexander, Napoleon... en tenslotte de Antichrist. Satans instrumenten verzetten zich vlak tegen Gods doel: zij wilden niet verstrooid worden, zij wilden zich een naam (een "Sem") maken. Doch de Here verwarde hun spraak en verstrooide ze over de ganse aarde (Gen. 11: 7, 8). Bij elk van die volken bestond iets van de kennis van de schepping, van de val, de vloed, de geweldigen enz. Dit vormde de grondslag van hun eigengemaakte "godsdienst ".

Nu vindt men in alle werelddelen een wonderlijke overeenstemming van overleveringen en legenden. Men bemerkt hoe eenvoudig de uitleg is. Al die godsdiensten aanbidden echter de engelen, de reuzen en... de mensen. De leer is: de mens moet ZICHZELF verbeteren, zichzelf redden en als God zijn. Die godsdiensten hebben zich vervormd en aan de omstandigheden aangepast, doch de grond blijft even Satanisch, al noemt een godsdienst zich zelfs "christelijk". Overal is natuurlijk een deel waarheid, zonder welke het bedrog onmiddellijk zou bemerkt worden. Men begrijpt nu ook de oorsprong van de sagen, mythen, enz.


| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden