| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


7. De Zondvloed

Seth gewon zonen en dochters en alzo breidde zich de mogelijkheid uit van het komende zaad en de komst van bet koninkrijk. Satan nam nu andere maatregelen. De "zonen Gods" (Gen. 6: 2) zouden nu tussenbeide komen en het ganse mensdom verderven. Wie zijn die "zonen Gods"? In het O. T. wordt deze naam nooit gebruikt voor mensen, die toen leefden, doch altijd voor engelen (Job. 1: 6; 2: 1; 38: 7; Ps. 29:1; 89: 7; Dan. 3: 25, 28) en niets laat ons toe er een andere betekenis aan te hechten. Wel spreekt Jes. 43: 6 van de toekomstige gelovigen als "zonen", doch het is vooral het N.T. dat ons zegt dat ook de gelovigen, die in Christus een "nieuw schepsel zijn (2 Kor. 5: 17), kinderen Gods zijn (Joh. 1: 12, 13; Rom. 8:14,15; 1 Joh. 3:1).

Ook Adam wordt "zoon van God" genoemd (Luk. 3: 38) en het blijkt dus dat deze titel voorbehouden is aan hen die rechtstreeks door God geschapen zijn: de engelen, Adam, de gelovigen in het N.T. Wat in Gen. 6 van die engelen gezegd wordt, bevestigt Judas 6, 7. Het is goed na te gaan dat "woonstede"nogmaals gebruikt is in 2 Kor. 5: 2 voor het opstandingslichaam; en dat dit lichaam hetzelfde is als dat van de engelen blijkt uit Luk. 20: 36 (zie Filp. 3 : 21 noot). Men lette er verder op dat "ander vlees", door het gebruik van het griekse "heteros" wil zeggen "andersoortig vlees". Eindelijk weet men dat de engelen ook geesten genoemd worden (Ps. 104: 4; Heb. 1: 7, 14) en van deze geesten wordt gezegd in 1 Pet. 3: 19, 20 en 2 Pet. 2: 4, 5 dat zij in de dagen van Noach ongehoorzaam waren en gezondigd hebben.

Uit die "zonen Gods"kwamen de "Nephilim", (gevallenen), een woord dat in de statenvertaling gewoonlijk door "reuzen", zoals in Gen. 6: 4, vertaald wordt. Zij worden ook genoemd de "Gibboor"(geweldigen). Wij zullen dit slangenzaad verder tegenkomen, voorlopig is het voldoende in te zien dat zij er in geslaagd waren de wereld z66 te verderven dat het nodig was ze door de zondvloed te verdelgen. Had Satan dan overwonnen? Toch niet, van Noach wordt gezegd dat hij was "een oprecht man in zijne geslachten"(Gen. 6: 9). Oprecht is letterlijk "onbevlekt". Hij was de enige, met de zijnen, die door die wezens niet bezoedeld was. Het koninkrijk zou door hem komen, doch de aarde moest eerst gezuiverd van wat tenslotte geen mensen meer waren. Als men aan de zondvloed denkt, dient men niet te vergeten dat de bewoonbare aarde er toen gans anders uitzag dan nu.| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden