| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheidEERSTE DEEL: De Voorbereiding.


2. De Verwoesting der Aarde

De duivel zondigde van den beginne (1 Job. 3: 8). Er werd ongerechtigheid in hem gevonden. Zijn hart verhief zich over zijn schoonheid, bij werd op de aarde nedergeworpen (Ez 28: 15-17). Hij wilde den Allerhoogste gelijk worden en werd nedergehouwen (Jes. 14: 12-14). In zijn val trok hij blijkbaar vele engelen met zich (Mat. 25: 41). Toen werd de aarde ook woest en ledig. Van deze verwoesting wordt ook in het Nieuwe Testament meermalen gesproken, doch de Statenvertaling noemt het de "grondlegging". Het Griekse "katabole" komt voor in de volgende verzen, die wij in twee groepen verdelen:

 1. VAN de grondlegging.

  Mat. 13: 35 "Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld".
  Mat. 25: 34 "Beërft dat koninkrijk, hetwelk U bereid is van de grondlegging der wereld".
  Luk. 11: 50 "Het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af".
  Heb. 4: 3 "Hoewel Zijne werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren".
  Heb. 9: 26 "Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af".
  Op. 13: 8 "Welker namen niet zijn geschreven...van de grondlegging der wereld".
  OP. 17: 8 "Welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld".

 2. VOOR de grondlegging.

  Joh. 17: 24 "Gij hebt Mij liefgehad voor de grondlegging der wereld".
  Ef. 1: 4 "Gelijk Hij ons uitverkoren beeft in Hem, vr de grondlegging der wereld".
  1 Pet. 1: 20 "Dewelke (Christus) voorgekend is geweest vr de grondlegging der wereld".

Het werkwoord "kataballoo" is vertaald "nedergeworpen" in 2 Kor. 4: 9 en Op. 12: 10. In de Griekse vertaling van het Oude Testament (der 70) wordt dit woord gebruikt in 2 Sam. 20: 15 (neder te vellen), Hag. 2: 23 (omkeren) enz. In plaats van "grondlegging" zou dus ook beter "nederwerping" gebruikt moeten worden in de teksten waar "katabole" voorkomt. Het resultaat van de nederwerping is de verwoesting der aarde.

Zou God Zijn schepping woest laten? Nee. Hij zou volgens Zijn plan alles herstellen, alles nieuw maken. Alles zal volgens Zijn wil uitgewerkt worden alhoewel er genoeg ruimte zal overblijven voor de wil van Zijn schepselen en Hij deze dus niet als bloote werktuigen zal behandelen. Hij kon Satan en zijn engelen vernietigen, maar Zijn plan was anders. Niettegenstaande de zonde zou Hij tot Zijn doel komen, ja ook dit kwade zou Hij ten goede gebruiken. Ieder schepsel zou tot op het uiterste een kans krijgen. Het kwade zou tot volle ontwikkeling komen alvorens door het oordeel getroffen te worden (Gen. 6: 5-8; 15: 13-16; 18: 20, 21; Dan. 8: 23-25; Mat. 13: 24-30; Mat. 23: 32- 36; 1 Thes. 2: 16). Straks zal alle schepsel zelf Zijn almacht en Zijn liefde, Zijn gerechtigheid en Zijn genade moeten erkennen. Veel mensen begrijpen moeilijk of in het geheel niet hoe een liefhebbende God het kwade duldt. Zij vergeten, dat zij anders zelf niet zouden bestaan. Zij vragen eigenlijk het oordeel, dat later zal komen, of we een mechanische wereld, zonder vrijheid.| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden