Begint de Gemeente
met Pinksteren?
7. Is luk. 21:8-27 vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem?
A Sinds ons laatste onderhoud heb ik Lukas doorgelezen. Het treft mij nu dat er sprake is van "de troon van Zijn vader David", (Luk 1:32); dat Zacharias het alleen over Israël heeft (Luk 1:67 79); dat Simon en Anna "de vertroosting Israëls" verwachten (Luk 2:25); dat de volken wel verlichting beloofd wordt, maar aan Israël heerlijkheid (Luk 2:32); en zoveel andere dingen die mij vroeger niet opvielen.
B Laat ons verder opmerken wat de Heere Jezus zei van het koninkrijk in Luk 17:24 30. Het koninkrijk komt plotseling bij de openbaring van de Zoon des mensen. Dit is dus wel een werkelijk koninkrijk op aarde.
A Maar Hij zei ook: "het koninkrijk Gods is binnen ulieden", dat schijnt toch weer een geestelijk rijk te zijn?
B "Binnen ulieden" kon niet gezegd worden van de vijandelijke Farizeeën. De betekenis is: "in uw midden" d.w.z. de Here Jezus, hun Koning, die het koninkrijk verpersoonlijkt, stond in hun midden; het koninkrijk was nabijgekomen (Matth 12:28, Joh 1:26).
A En is Luk 21:8 27 niet vervuld bij de verwoesting van Jeruzalem?
B

Nee, het was een begin van vervulling. Van vers 12 tot 24 betreft het in het bijzonder de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, maar U ziet, dat dit deel begint met de woorden "maar vóór dit alles". Het overige had niet lang daarna moeten geschieden, omdat Israël zich intussen had moeten bekeren, maar nu ligt het nog in de toekomst.

Onze tijd is als het ware een onderbreking, die door geen profeet voorzien werd. Zie bijvoorbeeld Ps 118:22; Jes 9:5-6; 53:10; 61:2; Dan 9:26-27, en zo vele andere. In al die teksten is een onderbreking van ongeveer 2000 jaar. U weet ook, hoe de Here Jezus in Luk 4:18-19 bij de aanhaling van Jes 61:1-2 midden in de zin ophield. Het laatste deel moet nu nog vervuld worden. Gedurende die onderbreking is Israël Gods volk niet en het koninkrijk niet nabij. Die onderbreking begint niet met Pinksteren, maar na de tijd van de Handelingen. Zij wordt openbaar door de verwoesting van Jeruzalem, en de verspreiding van Israël. Die onderbreking eindigt als de tempel weer herbouwd wordt.

© Levend Water