Begint de Gemeente
met Pinksteren?
6. Volgen vandaag de dag de tekenen van Marc. 16 de gelovigen?
B Heeft U het Evangelie geloofd en bent U gedoopt?
A Ja natuurlijk, waarom die vreemde vraag?
B Omdat ik U nooit tekenen heb zien doen, duivelen heb zien uitwerpen, met nieuwe tongen horen spreken, slangen zien opnemen, zieken zien gezond maken. Wil U Mark 16:17-18 eens lezen?

17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. (Markus 16 NBG)

U zegt niets ? Waarom past U die tekst niet op U toe?
A Ik wil oprecht zijn. Men heeft mij gezegd, dat die dingen nu niet meer bestonden, omdat die alleen bij de stichting van de Gemeente te pas kwamen, en ook omdat wij ze onwaardig zijn. Ik moet bekennen, dat die verklaring mij nooit bevredigd heeft. De Here Jezus spreekt niet in het bijzonder over het begin van de Gemeente. En dan hadden de Corinthiërs deze gaven en waren ze zeker niet méér waardig dan wij. Maar hoe legt U dit uit?
B Ik heb niets uit te leggen. Voor mij is er geen moeilijkheid, want Markus spreekt niet tot ons. Ook deze woorden zijn tot Israël gericht en zij zullen eenmaal weer letterlijk vervuld worden, als Israël weer Gods volk is. Ik wil zo ver gaan aan te nemen, dat in die tijden die gaven zich ook zullen uitstrekken tot de gelovigen uit de volken, die door Israël gezegend zijn. Maar dat is maar een veronderstelling. Als U de gehele Schrift doorloopt, zal U zien, dat dergelijke tekenen bestaan zolang Israël Gods volk is. U kan ze dan ook in het gehele boek "Handelingen" vinden.

Hebr 2:4 zegt "God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil". Het waren de "krachten der toekomende eeuw", (Hebr 6:5) dit is van het koninkrijk. Zodra Israël niet meer Gods volk is (Hand 28:28) houden die tekenen op, omdat het koninkrijk niet meer nabij is. In de Brieven, geschreven na Hand. (Ef. Filp. Kol. 2 Tim.) vindt men geen enkel teken. Wil U bijvoorbeeld Ef 4:11-12 vergelijken met 1Cor 12:28?
A Inderdaad, de eerste brief aan de Corinthiërs spreekt van krachten, gaven der gezondmaking, talen, terwijl deze in Efeze niet meer vermeld worden. Dit doet er mij ook aan denken, dat Paulus Epafroditus niet geneest (Filp 2:27), noch Trofimus (2 Tim 4:20) en hij zelf lange tijd gevangen blijft, terwijl hij vroeger in zo'n geval in de regel op wonderbare wijze bevrijd zou geworden zijn.
B En in Col 4:14 noemt hij Lukas nog de "geneesheer". Hadden zij stelselmatig zieken gezond gemaakt, zoals gedurende de tijd van de Handelingen, dan was er geen "geneesheer, dokter, arts" meer nodig. Ik bedoel niet dat er geen uitzonderingen zijn. Evenals vroeger niet allen verlost en genezen werden, zo zijn er ook nu nog wel "geloofsgenezingen". Begint U te bemerken dat die tijd van de Handelingen een heel bijzondere tijd was, in niets te vergelijken met de onze? Dit is één der hoofdsleutels tot het begrijpen van het zogenaamde "Nieuwe Testament" en tot het "recht snijden van het Woord der Waarheid".
© Levend Water