Begint de Gemeente
met Pinksteren?
3. Moeten wij verschil maken in de woorden van Jezus en Paulus?
A en eerst de vier Evangeliën. Hier hebben wij de woorden van Jezus zelf.
B Wat bedoelt U?
A Wel, dat ik meer vertrouwen stel in deze woorden, dan in die van de Profeten of van de Apostelen, dat is toch maar natuurlijk? De anderen konden iets gebrekkig voorstellen of hun eigen dogma's verkondigen, maar in de Evangeliën is het de Zoon des mensen Zelf die spreekt.
B U maakt dus verschil tussen de ingeving van het Oude Testament, van de Evangeliën en van de Brieven? Waarom meent U overigens dat Mattheus bijvoorbeeld de woorden van de Here Jezus juist heeft weergegeven? Eigenlijk hebt U ook hier niet de "woorden van Jezus" zelf.
A Wel, Joh 14:26 zegt dat de Heilige Geest hen zou indachtig maken "alles, wat ik U gezegd heb". Mattheus kon dus die woorden letterlijk weergeven.
B Goed geantwoord. Maar in Joh 16:12 14 staat, dat er nog andere dingen te zeggen waren. De Heilige Geest zou hun later in al de waarheid leiden. U moet U dus niet met de Evangeliën tevreden stellen, daar hebt U nog maar het begin. Maar nu een andere vraag: "Denkt U, dat de Here Jezus Zijn eigen woorden sprak en Zijn eigen leer verkondigde"?
A Ja natuurlijk!
B Dan moet U toch Joh 14:24 eens herlezen: "en het woord, dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, die Mij gezonden heeft". En dan Joh 7:16 "Mijne leer is Mijne niet, maar Desgenen, die Mij gezonden heeft".
A Ik moet bekennen, dat ik die dingen verkeerd inzag. Maar men hoort zo dikwijls spreken van "terug naar Jezus" en dat wij het niet bij Paulus moeten zoeken!
B Als U verschil maakt tussen het belang, dat wij moeten hechten aan de "woorden van Jezus" en aan de andere delen van de Schrift, dan verwerpt U de volledige ingeving van deze Schriften. Denk er aan, Paulus' woorden zijn ook niet de zijne, maar die van God. Zie bijvoorbeeld 1 Thess 2:13, en voor Petrus, 1 Petr 1:25.
A Ik dank U voor deze opmerkingen, ik zie hoe licht men tot Bijbelkritiek gebracht wordt.
© Levend Water