Hoofdstuk 3 | Inhoudsopgave | Voorwoord


Israëls Herstel en Toekomst

IV. WAT HET PROFETISCH WOORD VERDER LEERT.Waar zijn we thans, profetisch bezien? We willen dit werkje niet beŽindigen zonder enige profetische lijnen aan te geven en te zien wat er volgens het profetisch woord zal plaats grijpen vanaf onze tijd tot 's Heren wederkomst. Hoe lang dat duren zal, is ons onbekend. Maar de gang wordt ons in de Schrift gegeven.

We leven thans in de tijd tussen het vierde en vijfde rijk van DaniŽl 2. Mogelijk is het vijfde rijk reeds in zijn beginstadium geboren en aan de morgen van zijn opgang gekomen. Het is het gedeelde koninkrijk, gedeeld op velerlei wijze: aardrijkskundig, volkenkundig, nationaal, politiek, internationaal. Naarmate het zich meer ontplooit, komt IsraŽl als natie mede naar voren. Van IsraŽl zal been tot been trekken, het nationale lichaam zal meer en meer gevormd worden en worden tot een organisch geheel. Echter, zonder geest, zonder levendmaking van boven.

Er zullen weer Joden naar Palestina gaan om zich daar te vestigen. Echter het zal blijken dat het Joodse kapitaal en de Joodse handel daar zijn vleugels niet genoeg zal kunnen uitslaan. De handel zal zich meer naar het Oosten verplaatsen en Babel aan de Eufraat zal herbouwd worden. Gaandeweg zal dit zo'n macht verkrijgen dat het de koninkrijken economisch of financieel aan zich dienstbaar maakt. Dat is de grote Hoer (dus niet Rome of een ander stelsel).

Inmiddels zal de wereld veranderingen ondergaan. het vijfde wereldrijk van DaniŽl 2 zal door een grote beweging (" een zeeĒ) overgaan in het grote dierencomplex van DaniŽl 7, waarin het vierde dier het geweldige gewapende monsterrijk zal worden. Dit complex omvat Babel, Medo-PerziŽ, Griekenland en West-Europa. Dit laatste zal het vierde die vormen Het zal al de andere rijken vertreden, ja de gehele wereld veroveren. Dan begint de tijd van de mannen die zich van de politieke macht willen meester maken om als wereldheersers op te treden. Het zullen er zes zijn. De zevende is de mens der zonde, die gesteund zal worden door de valse profeet, de Antichrist. De laatste is zeker wel een Jood, de eerste waarschijnlijk ook.

In IsraŽl is een sterke tweelijn gekomen: een deel heeft zich tot de Here bekeerd. Uit elke stam in Openbaring 7 genoemd, zijn er 12.000 verzegeld. Het andere deel wordt, doordat het valse profeten volgt, meer en meer goddeloos. Ondertussen beginnen de oordelen van de Openbaring, de zegelen, schalen en bazuinen, Het eerste Beest maakt zich meester van de wereldtroon en begint IsraŽls gelovigen te vervolgen. Bijzonder na zijn genezing van de dodelijke wonde en verrijzenis uit het graf. De valse Profeet maakt dat men hem Goddelijke eer gaat brengen. IsraŽls ware gelovigen worden sterk vervolgd en velen vallen. Een grote volksdeel wordt door deze vervolging gelouterd en is de schaar die niet uit de grote verdrukking komt.

Eindelijk, als God doorgaat met Zijn oordelen, verzamelt het Beest de volken tegen de Here. Waar het Hem niet kan treffen, trekt hij op naar Jeruzalem om daartegen te strijden. Als de nood op het hoogst is, grijpt de Here in, de hemel opent zich en de Ruiter op het witte paard met Zijn hemelse legerscharen daalt neder en strijdt tegen de vijanden. De vijanden worden gedood, doordat zij levend wegteren, Beest en Valse Profeet worden gegrepen en in de vuurpoel geworpen, terwijl Satan in de afgrond gesloten wordt. Dan is de heerschappij die des Heren geworden en gaat Hij zitten op de troon Davids en te Jeruzalem regeren. Eerst dan wordt IsraŽl ten volle hersteld en alle Joden naar het land der vaderen gebracht. De Here zal dan de woestijnen vruchtbaar maken en IsraŽl zal een land ontvangen van 60-64 maal de grote van ons land. Dan komt de wereld tot rust en begint IsraŽl de grote wereld-evangelisatie. En de Steen wordt een grote berg die de gehele aarde zal vullen.

Is IsraŽls meer verwijderde toekomst schoon, de nabije is bang en vol leed. De lange lijdensweg is nog niet geŽindigd, omdat Satans heerschappij nog bestaat. In onze dagen heeft hij ontzettend gewoed. Dit is thans weder geluwd en de satanische vulkaanuitbarsting van Jodenhaat is opgehouden. Maar ondergronds werkt hij door en bereidt iets nieuws voor. Nu zal hij door verleiding tot zijn doel zien te komen en komt de ure der verzoeking. Eerst aan het eind werpt hij weer het masker af. Alleen zij in IsraŽl, die Gods Woord tot richtsnoer nemen en verkoren zijn, zullen de verzoeking doorstaan. Alle anderen vallen de Boze ten prooi.

Zolang IsraŽl niet tot rust komt, komt de wereld het ook niet. en IsraŽl komt het eerst door Hem, die het zal doen wonen onder Zijn wijnstok en vijgenboom en die bovenal Zijn wetten in hun hart zal schrijven. Hij zal eenmaal al hun tranen van de ogen wissen en hun doden het leven geven.

En het zal zijn:

ďDer grootheid dezer heerschappij zal geen einde zijn op de troon van David en in Zijn koninkrijkĒ. Jes. 11.

Hoofstuk 3 | Inhoudsopgave | VoorwoordHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden