Aanhangsel Nr. 1 | Inhoudsopgave | Aanhangsel Nr. 3


De Weg der Behoudenis

Aanhangsel Nr. 2

DE GROOTE EVANGELISCHE PEERLE


In verband met de voetnoot hfdst. 16 geven we als merkwaardigheid een uittreksel uit het oude geschrift: De grote Evangelise Peerle. Het werd eerst uitgegeven omstreeks 1550 en meermalen overgedrukt. Onze tekst is van 1629. (T'HANTVVERPEN, bij Jan Cnobbaert M. DC. XXIX.). Men bemerkt hoe drie trappen van de weg der behoudenis onderscheiden worden, wat ook later, bij vele" mystieken "het geval is. Men heeft hier Rome op zijn best en is ver verheven boven de populaire "godsdienst". Rekening houdende met de omstandigheden, getuigen dergelijke geschriften van een vrome, toegewijde, geestelijke gezindheid, die men nu slechts zelden tegenkomt.

Om alle misverstand te vermijden, voegen we hier nog bij, dat we dit boek slechts in handen kregen lang nadat De Weg der Behoudenis geschreven was.

DIE VOOR-REDEN DES BOECX

Den rechten wegh der Euanghelischer volcomenheyt (die onsen Heere IESVS CHRISTVS met syn heyligh leven ende lijden ons voorgegaen heeft, tot dat rijcc Godts) is in dese leste tijden onder de menschen ghemeynlijck geestelijck ende wereltlijck, soo gans verwoest en verduystert, overmidts menigherhande doornen ende oncruyt der ondeughden, die te hants in allen steden d'overhant genomen hebben, dat men wel met bloedighe tranen beschreven mocht die groote oneer Godts.........
 
HET TWEEDE DEEL.

Vande groote Euangelische Peerle, inhoudende schoons ondervvijsinghen ende oeffeninghen voor den vvegh der verlichtinghe, ende gheestelijeke persoonen die in deughden voortgaen.
 
Voor-reden.

Den wegh der rechtveerdigen (seyt den wijseman Prov. 4.) gelijck een schijnende licht gaet voorts, ende wast tot den volmaeckten dagh. Dry deelen oft trappen heeft het wassende licht, den dagheraet aft den sonnen opganck, als den dagh noch niet gheheel claer en is, den volkomen opganck der sonne, ende den middagh, als de straelen der sonne niet alleen volkomelijck het aertrijck en verlichten; maer oock de creaturen crachtelijck verwarmen; soo oock den wegh der rechtveerdighen heeft sijn beginsel, sijnen voortganck, ende sijn volcometheyt; voor de welcke t'samen desen boeck dient: het beghinsel is als den mensch hem eerstmael tot Godt bekeert, ende door de vreese Godts hanghende noch tusschen licht ende duyster, doet sijn beste om sijne ziele van alle sonden te suyveren. Voor dese hebt ghy ghenoechsaeme onder-wijsinghe ende oeffeninghe in het eerste deel van desen boeck.

Den tweeden trap, dat is den voortganck als den mensche sijne ziele gesuyvert hebbende, arbeydt om de selve met alle soorten van deughden te versieren, naer het exempel van onsen Heere IESVS CHRISTVS, die als een voorbeelt der deughden ons van Godt den Vader daer toe gegheven is. Dit sal u het tweede deel van desen boeck vol-komentlijck leeren, want hier sult gy vinden, hoe dat onser zielen eráchten, door de sonde vervallen en bedorve, door de verdiensten en erepel van onsen Salichmaker opperecht en vermaeckt words; hoe dat ghy Godt in u selven sult lesren kenne; hoe dat ghy u volmaecktelijk afkeerende van alle creaturen, tot Godt als uwen eersten oorspronck, door geloove, hope ende liefde wederkeeren sult; ten lesten hoe dat ;ghy alle deughden in u ziele sult planten, om soo dat alder-hooghste goet, dat Godt is, in u ziele te vinden ende ghestadelijck te omhelsen.

Den derden ende lesten trap van den gheestelijcken wegh, is de volmaecktheyt oft den wegh der vereeninghe, als de ziele nu met volkomen licht der wijsheyt ende warmte der liefde overstraelt wort ende is heel met Godt vereenicht. Daer toe sal dienen het 3. deel van desen boeck, ghelijck wy aldaer sullen bewijsen. Daer-entusschen moet een lief-hebber der volmaecktheyt desen boeck over-lesende hem tot de selve oeffeninghe der deughden met alle neersticheyt begheven, om soo met eenen dat hij leeft te beleven, ende afweerende die beletselen, de invloeyende stralen der gratien Godts te vatten, tot dat hy kome tot den claren dagh der volmaecktheyt. Amen.


We merken hierbij nog op, dat sommige hedendaagse "mystieken" der Roomse kerk zeer ten achter staan bij deze visie, al spreken ze ook van drie bekeringen en drie wegen. (Zie b. v. "Les trois conversions et les trois voies" , par le R. P. Rég. Garrigou-Laprange, 0. P.).

Aanhangsel Nr. 1 | Inhoudsopgave | Aanhangsel Nr. 3Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden