| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid

Marcus

Kortheidshalve slechts een paar opmerkingen aangaande:

MARK. 16: 15-18 Deze opdracht werd niet gegeven bij dezelfde gelegenheid als Mat. 28: 18-20. Deze laatste werd uitgesproken op de berg te Galilea (Mat. 28: 16), terwijl die van Markus gegeven werd toen "zij aanzaten" (Mark 16: 14). In beide gevallen zegt de Schrift uitdrukkelijk dat zij alleen tot de 11 apostelen gericht waren. Opdracht uit te voeren vóór de verwoesting van de Tempel en van Jeruzalem.

MARK. 16: 15 "Predikt" is, zoals in veel andere gevallen, "verkondig". Het woord duidt aan de wijze waarop iets medegedeeld wordt en kan allerlei betreffen. Hier gaat het over "het Evangelie" d.i. de blijde boodschap. Uit het verband blijkt dat deze "blijde boodschap" het koninkrijk betreft. "Aan alle kreaturen" of aan het gehele mensdom. Gedurende de tijd van de Handelingen is dit begonnen, zie Rom. 10: 18.

MARK. 16: 16 "Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd (veroordeeld) worden". Het geloof is uit het gehoor (Rom. 10: 17). Deze woorden zijn dan ook niet van toepassing op hen die de blijde boodschap, onder enige vorm, niet gehoord hebben.

MARK. 16: 17, 18 "En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken; slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden".

"Degenen die Hem gehoord hebben" (Heb. 2: 3) volgden deze opdracht onmiddellijk, zoals ook uit vers 20 blijkt, en die tekenen werden door hen gedaan (Heb. 2: 4). Zie ook b.v. Hand. 2:4-11; 3:7,8; 5:16; 8:7; 28: 5 enz. Dit alles geschiedde gedurende de tijd van de Handelingen, als het koninkrijk als nabijzijnde verkondigd werd. Zie ook 1 Kor. 12: 9, 28; 1 Kor. 14; Jak. 5: 14. Het waren de "krachten der toekomende eeuw" (Heb. 6: 5), behorende namelijk tot het koninkrijk, tot de "toekomende wereld" (Heb. 2: 5) en die een teken waren dat de Messias gekomen was en het koninkrijk nabij was. Na de volkomen verwerping van Hand. 28: 24-28 waren er geen krachten meer om de eenvoudige reden dat het koninkrijk niet meer verkondigd werd. Mark. 16: 15-18 is dus evenmin toepasselijk op onze bedeling, die van de Gemeente door Paulus 30 jaar later geopenbaard, als Mat. 28: 18-20. Zie ook Luk. 24: 47 voor de derde opgedracht.

 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden