| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid14. Wat GOD sprak door middel van de Profeten

Micha

Hij profeteerde gedurende 30 jaar, van af een 20tal jaren voor tot een 10tal jaren na het begin van de 70jarige ballingschap van Israël (gelijktijdig met Jesaja).

  • MICHA 4: 1-5 "Maar in het laatste van de dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top van de bergen; en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. En vele Heidenen (natiën) zullen heengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren, en ten huize van de God Jakobs, opdat Hij ons leert van Zijne wegen, en wij in Zijne paden wandelen; want uit Zion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal onder grote volken richten, en machtige Heidenen (natiën) straffen, tot verre toe, en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen de krijg niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke: want de mond des Heren van de heirscharen heeft het gesproken. Want alle volken zullen wandelen, elk in de naam zijns Gods; maar wij zullen wandelen in de Naam des Heren, onzes Gods, eeuwig en altoos."

    Het Koninkrijk brengt ook zegeningen voor de volken. Zie ook b.v. Ps. 72: 11, 17; 86: 9; Dan. 7: 13, 14; Zach. 8: 22.

  • MICHA 5: 1 "En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Vit u zal Mij voortkomen, die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn vanouds, van de dagen van de eeuwigheid."Zie Mat. 2: 5, 6; Joh. 7: 42.

  • MICHA 6: 6-8 "Waarmede zal ik de Here tegenkomen, en mij bukken voor de hoge God? zal ik Hem tegenkomen met brandofferen? met eenjarige kalveren? Zou de Here een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijnen eerstgeborene geven voor mijne overtreding? de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekend gemaakt, 0 mens! wat goed is; en wat eist de Here van u, dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uwen God?"


 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden