| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid


Inleiding

Deze studie houdt de volgende beginselen in het oog:

  1. De Bijbel is Gods Woord en tot in de kleinste onderdelen door God ingegeven. Wij bezitten geen geschreven Godsopenbaring buiten deze schriften. Voor wat het O.T. betreft zijn alleen door God ingegeven die boeken welke ons door Gods volk, Israël, aan hetwelk zij toevertrouwd waren, doorgegeven zijn.

  2. Alles wordt opgevat zoals het geschreven is, doch zoals bij het gebruik van alle taal, wordt rekening gehouden met erkende stijlfiguren, die b.v. gebruikt worden om de aandacht op iets te trekken. Overigens, tenzij de tekst zelf zegt, dat een symbool gebruikt is, wordt alles letterlijk opgevat. God meent wat Hij zegt.

  3. Elk woord van de oorspronkelijke teksten is juist uitgekozen en de betekenis, indien niet duidelijk in een vers, moet afgeleid worden van alle andere plaatsen waar hetzelfde woord voorkomt en van het verband.

  4. Wij hebben ons beijverd het Woord der Waarheid recht te snijden en tijden en omstandigheden niet te vermengen.

  5. Er wordt tot elke prijs afstand gedaan van elke gedachte van waar ze ook komt, voor zover een onderzoek voor Gods aangezicht en in Gods kracht ondernomen, aantoont dat zij in strijd is met of niet bevestigd wordt door Gods Woord. De teksten laat men door onderlinge vergelijking zelf spreken.

  6. Alle vertalingen zijn gebrekkig en bevatten gedeeltelijk de gedachten van de vertaler. Door het niet kennen van sommige dingen kon hun vertaling zonder opzet van hun kant onjuist zijn.

  7. Rekening wordt gehouden van ontdekkingen van "papyrien "ostraka" die licht kunnen werpen op de betekenis van enkele woorden die nu in het Grieks niet meer, of in een anderen zin, gebruikt worden.

  8. Het onderzoek heeft niet tot doel een sekte of kerk te verdedigen, is ook niet tot eigen roem, maar alleen om duidelijk te begrijpen, wat God ons te zeggen heeft en dat niettegenstaande alle hinderpalen voortspruitende uit ons bedorven hart, uit de wereld en uit Satan.

In dit werk hebben wij ons in hoofdzaak beperkt de bedelingen te onderscheiden waarin God de mensen geplaatst heeft en dit in het bijzonder ten opzichte van den tijd van af de geboorte van den Here Jezus Christus tot op het Koninkrijk op aarde. Vóór men een degelijk onderzoek wit doen over enig onderwerp als verlossing, verzoening, doop enz. is het nodig de grote lijnen te zien en juist te weten wat letterlijk toepasselijk is op de personen die. men op het oog heeft.

In het bijzonder wordt de positie aangetoond van de Gemeente der verborgenheid en dat deze niet bij Pinksteren, maar een 30-tal jaren later begint. Het blijkt dat de gevolgtrekkingen die hieruit voortvloeien vele dingen ophelderen en meest alle dingen wegnemen die nu als twistappel dienen tussen de kerken en sekten.

Deze studie is zeer onvolledig voor wat betreft vele belangrijke zaken, die of in het geheel niet, of maar even worden aangeroerd. Men neme het alleen als een basis, waarop later onderzoek kan gesteund worden. In het algemeen zal een dergelijk onderzoek niet ingewikkeld zijn. De tegenwoordige verwarring ontstond door te vermengen wat God gescheiden had. Als men de bedelingen goed van elkander onderscheidt, worden de zaken die God ONS wil doen kennen eenvoudig en voor ieder toegankelijk. Nu worden velen afgeschrikt omdat het zo moeilijk is en zij laten dan maar liever Gods Woord rusten en luisteren naar hun leider die meestal blind is.

Wij stellen ons in dit boek voor zoveel mogelijk Gods Woord te laten spreken. Na een vluchtig overzicht van de wijze waarop God Zijn plan tot herstelling van de aarde uitwerkt, worden de profeten aan het woord gelaten en kan men ook de vervulling van de profetie nagaan. Bij het onderzoek van het N.T. kan men die ontwikkeling nog verder volgen en ook opmerken wat vroeger niet geopenbaard was, in het bijzonder wat de Gemeente der verborgenheid betreft.

In vele gevallen wordt naar andere teksten verwezen en de lezer wordt verzocht die delen dan na te zien EN OOK DE AANTEKENING DIE ER BIJGEVOEGD IS. De opmerkingen zijn in het algemeen zeer beknopt om de lezer tot zelfonderzoek te brengen. Het is geen leerboek, maar een gids op een ontdekkingstocht in Gods Woord.

Ons onderzoek omvat nagenoeg de gehele Bijbel en laat zien dat hier geen gedachten verdedigd worden die rusten op enkele teksten. Wij hebben stelselmatig alle teksten onderzocht die betrekking hebben op ons onderwerp en de meeste hier opgeschreven. De lezer kan zich zelf overtuigen, dat ook de niet vermelde schriftgedeelten volkomen bevestigen wat gezegd wordt en vaak veel duidelijker worden. Het spreekt b.v. vanzelf dat het boek der Openbaring alleen met vrucht kan gelezen worden als men het overige duidelijk inziet. In de tegenwoordige omstandigheden is het geen openbaring, maar iets onverstaanbaars en wordt daarom ook niet gelezen, gehoord, noch bewaard (Op. 1: 3).

De bijgevoegde kaart geeft een algemeen overzicht. De Hebreeuwse en Griekse woorden worden in ooze letters weergegeven en meestal zonder lettertekens, in overeenstemming met de oudste handschriften (zie b.v. de drie teksten, Sinaïticus, Alexandrinus, Vaticanus, in de "Concordant Version").


| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden