Het Anti-Goddelijk Trio

--        Satan       --
De Mens der zonde
De   Valse   Profeet


De Valse Profeet

XVI. DE NIETIGE HERDER

Zacharia 11.

De verlater van de kudde. Voor de behandeling van de Valse Profeet gaan we van achteren naar voren én komen we nu tot het O.T. We menen, dat hij hier voorkomt in Zach. 11 en getekend wordt als "de Nietige Herder".

Zacharia moet het gereedschap van een herder nemen. Dit was een stok, een staf en een slinger met tas. Terloops geven we aan welk gebruik de Oosterse herder hiervan maakte.

  • De stok was een dikke knuppel van ongeveer twee voet lang, meest van eikenhout. Hij had een ronde kop die met een groot aantal zware ijzeren spijkers beslagen was. Het andere einde was doorboord en door het gat werd een touw gestoken waarmee hij aan de gordel van de herder hing.

  • De staf was ongeveer zes voet (2 m.) lang. Hiermee werden de schapen geweid, voor afdwalen behoed en bij onwilligheid met een tik er mee tot gedweeheid aangezet.

  • De slinger deed gewoonlijk de dienst die bij ons de herdershond verricht: hij diende om de schapen bijeen te houden. De herder slingerde er de stenen mee die het schaap als het ver afdwaalde, deed schrikken en terugkeren.

Zacharia moet deze symbolen van het herdersambt nemen en een dwaze d.i. nietige herder voorstellen. Waartoe? De Here zegt het hem:

"Want zie, Ik zal een herder verwekken in dit land: wat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken en het verbrokene zal hij niet helen en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten en hun klauwen zal hij verscheuren".

Men verstaat nu waarom hier sprake is van een waardeloze herder. In plaats van als een ware herder de kudde te weiden, komt hij om te slachten en te verderven. Hij stelt zijn leven niet voor de schapen, maar doet als de dief, waarvan Christus spreekt in Joh. 10:10.

We menen, dat hiermee de Valse Profeet wordt aangeduid. Hij gelijkt op de ware, de goede Herder, Christus, maar is een dief. Hij bootst Christus na, maar ‘t is slechts om de kudde in handen te krijgen en dan te verderven. Hij gelijkt op het Lam zoals we zagen, heeft twee lamshoornen, maar is een verderver en begeert slechts te roven.

Sommigen menen, dat met deze nietige herder het Beest, de Mens der zonde bedoeld is. Wij menen dat hier de Valse Profeet bedoeld wordt, juist omdat hij het Lam als Herder nabootst, wat het Beest niet doet.

Dit blijkt ook uit het vervolg: "Wee de nietige herder, de verlater van de kudde". Hij verlaat de kudde en bewijst daarmee te zijn als zij, die uit de kring van de gelovigen uitgaan en niet waarlijk uit hen zijn. Dat zijn de antichristussen, 1 Joh. 2:18, 19. En zo zal ongetwijfeld ook de Antichristus doen. Hij gelijkt op een ware herder, hij is een waardeloze beheerder van de kudde; hij lijkt een ware leidsman, hij is een dief. Hij doet als Judas, die wel tot de discipelen behoorde maar niet waarlijk Christus’ volgeling was. Vandaar Gods oordeel: "Wee de nietige herder".

Het oordeel van de Nietige Herder vinden we in het vervolg van het vers. "Het zwaard zal over zijn arm zijn en over zijn rechteroog; zijn arm zal ten eenenmale verdorren en zijn rechteroog zal ten eenenmale duister worden". We zullen hier aan het geestelijke zwaard van Openbaring 19:15 moeten denken, het zwaard des woords. Door het machtwoord van Zijn mond zal Christus ook ook de Valse Profeet te niet doen. Zach. 11:17 geldt mogelijk ook de Mens der zonde. Hem en de Valse Profeet kan hetzelfde oordeel treffen. Beiden worden machteloos gemaakt: de rechterarm verdort, valt slap neer, het rechteroog verduistert. Zij staan zo machteloos en kunnen in de vuurpoel geworpen worden.

Als we in Zach. 11 in de Nietige Herder de Valse Profeet mogen zien aangeduid, komen alle drie in het O.T. voor. Mogelijk is er in Zacharias‘ dagen een type van de laatste geweest waarop de voorvervulling van Zacharias‘ woorden betrekking heeft.

Uit al het bovenstaande blijkt, dat de Valse Profeet of Antichristus of Nietige Herder een figuur is op godsdienstig terrein die in hoofdzaak twee dingen doet: hij verleidt en staat tegen en loochent vele dingen. Hij zal de grootste verleider zijn en de heftigste tegenstander van het woord der waarheid. Hij vindt zijn type in Elymas de tovenaar die een valse profeet heet, Hand. 13:6. Hij zal zoals deze weerstaan, vol zijn van alle bedrog en alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid en steeds trachten de rechte wegen des Heren te verkeren d.i. verdraaien, bederven, vs. 10. Is Elymas een geestelijk kind van Satan geweest, de Valse Profeet zal het ook lichamelijk zijn. Hij zal als de Nietige Herder zijn volgelingen geheel op verkeerde wegen leiden, ze niet weiden noch verzorgen. Hij zal doen als de dief van Joh. 10:10 stelen, slachten, verderven. (Zach. 11:16). De ware schapen zullen hem echter ontvlieden en hem als een vreemde beschouwen. Zij zijn de uitverkorenen die staande blijven en hem herkennen in zijn bedrog en leugen.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden