Het Anti-Goddelijk Trio

--        Satan       --
De Mens der zonde
De   Valse   Profeet


De Valse Profeet

XIII. BENAMINGEN

In O. en N.T. De derde persoon, die we willen bespreken is, de "Valse Profeet". Deze term komt alleen in de Openbaring voor, zie 16:13, 19:20 en 20:10. In hfdst. 13 van dat boek zien we hem aangeduid als het "andere Beest". Verder menen we, dat hij in 1 Johannes voorkomt als de Antichristus. Dit wat het N.T. betreft. In het O.T. schijnt het niet zo gemakkelijk om hem te vinden. Satan vonden we daar o.a. als Slang, Morgenster en Overdekkende Cherub, de Mens der zonde o.a. als Kleine Hoorn. Maar nu de Valse Profeet? We geloven, dat hij in Zacharia voorkomt als de "Nietige Herder", Zach. 11. Is dit zo, dan wordt reeds in het O.T. van alle drie iets gezegd. Van de Valse Profeet wel het minst, maar hij wordt toch aangeduid. Het N.T. geeft dan uitbreiding of aanvulling.

Zoals reeds gezegd wordt in Openbaring 13 de Valse Profeet aangeduid met de woorden "een ander Beest". Dat hij daarmee identiek is, volgt uit Openbaring 19:20:

"En het Beest werd gegrepen en met hetzelve de Valse Profeet die de tekenen in tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het Beest ontvangen hadden en deszelfs beeld aanbaden".

Dit vers wijst terug naar hfdst. 13:12 e.v. wordt hij daar naar zijn natuur aangeduid, in de naam "Valse Profeet" ligt een aanwijzing van zijn werk: hij speelt een rol op godsdienstig terrein en staat het ware woord Gods tegen.

De valse profeten in Isral zijn bekend. Zij zeiden ook een roeping en zending te hebben, maar konden die alleen door leugen trachten aan te tonen. De Here liet telkens tegen hen waarschuwen door Zijn profeten. (Zie ook Luk. 6:26 en 2 Petr. 2:1).

Ook in het N.T. wordt voor hen gewaarschuwd. De Heer Jezus doet dit in Mt. 7:15. "Maar wacht u van de valse profeten die in schaapskleederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven". In de toekomst zullen zij in grote getale optreden. "En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden", Mt. 24:11. Zij zullen dat doen in bond met de valse christussen. "Want daar zullen vele valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden", Mt. 24:24, Mk. 13:22. Ook 1 Joh. 4:11 voorspelt hun optreden. En van hun, in de tijd van Handelingen, was Elymas, Handelingen 13:6. We zullen nu de benamingen bespreken.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden