Vraag:
Omvat het 1000 jarig vrederijk de gehele aarde of beperkt het zich tot het Midden-Oosten?Antwoord:
Het koninkrijk der hemelen bestrijkt het gebied van het stroomgebeid van de Nijl tot en met het stroomgebied van de Eufraat.

Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. (Gen. 15:18)

Dit is het Midden-Oosten. Hier richt Christus Zijn vrederijk op, (Jes. 60:18). Hier binnen verkeert het schaap naast de wolf, (Jes. 11:6-8), enz. Hier heerst een paradijselijke toestand, die lijkt op de hof van Eden. Het is een voorproefje op de nieuwe aarde, die na de 1000 jaar komt. Diverse profeten beschrijven deze hof van Eden. Zoek maar eens in de concordantie op Eden en op het woord hof, (Ez. 36:35).

De situatie buiten het Midden-Oosten, buiten de hof, buiten het koninkrijk der hemelen, is een andere. Daar zien wij Christus hard optreden, indien de volkeren niet luisteren, (Ps. 2:9; Jes. 2:4). Het is een verschil tussen de dag en de nacht, (Jes. 60:1-3).

1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natien, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. (Jes. 60:1-3)

In vergelijking met IsraŽl bedekt duisternis de aarde en donkerheid de natiŽn. IsraŽl woont in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust in tegenstelling met daarbuiten, (Jes. 32:18-20). Het Midden-Oosten = het koninkrijk der hemelen = het rijk van vrede = het 1000 jarig vrederijk = het koninkrijk waar Christus de koning van is. Vanuit dit koninkrijk opereert en regeert Christus richting de volkeren, (Jes. 2:2-3). Dit koninkrijk der hemelen is het bruggenhoofd richting heel deze wereld!!

Welke volken maken deel uit van dit koninkrijk der hemelen? IsraŽl in de eerste plaats, (Zach. 8:20-23; Ez. 47:13 Ė 48:29) , maar ook Egypte, Assur en diverse anderen Arabische volken ontvangen hier binnen hun erfdeel, (Jes. 19:24-25).

24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, 25 omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israel. (Jes. 19:24-25)

Christus werkt met deze volken richting alle volkeren op heel deze aarde gedurende 1000 jaar lang. IsraŽl is hier in de eerste plaats Gods kanaal van zegen richting de volkeren, (Joh. 4:22; Gen. 12:3). Zo komen de volkeren van deze aarde tot wedergeboorte in die 1000 jaar. De 1000 jaar wordt wederom afgesloten met een test, maar nu voor alle volkeren om te controleren of ze niet geveinsd hebben, (Openb. 20:7-10). Christus is de Koning der koningen en de Here der heren en Hij zal vanuit Zijn Koninkrijk alle koninkrijken der aarde onderwerpen.

Lees verder: LW. nr. 26 - hoofdstuk 4. De inwoners van het Land.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden