De Brieven van Paulus................ Vrijgegeven gedeelte van de brochure

Lucas schreef twee boeken; zijn evangelie en de Handelingen voor de hoogedele Theofilus (Luc 1:1-4; Hand. 1:1-2).

1 Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, 2 gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, 3 ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theofilus, 4 opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt. (Lucas 1)

1 Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, 2 tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen. door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; (Handelingen 1)

Lucas vergezelde Paulus vaak op zijn reizen (Hand. 16:10-17; 20:4 t/m 21:18; 27:1). Voortdurend schrijft hij over "wij" i.p.v. over "zij", waarmee hij aangeeft dat hij een ooggetuige was.

Lucas was ook bij Paulus kort voor zijn dood tijdens zijn tweede gevangenschap te Rome (2 Tim. 4:11) "Alleen Lucas is nog bij mij". Paulus noemt hem "Lucas, de geliefde geneesheer" (Col. 4:14). De plaats waar de Handelingen zijn geschreven, wordt niet genoemd, ofschoon het plotselinge einde van het boek, terwijl Paulus in Rome tijdens zijn eerste gevangenschap zijn rechtszaak afwacht, Rome tot de meest waarschijnlijke plaats maakt. De vraag naar de plaats van schrijven is verbonden met de vraag welke bedoeling Lucas met het boek had, en is ook verbonden met de vraag bij welke gelegenheid hij het publiceerde.

Het abrupte einde van het Bijbelboek Handelingen (Hand. 28:30,31) zonder te vermelden hoe Paulus" rechtszaak afliep, duidt erop, dat het boek toen geschreven is, waarschijnlijk in 62. Lucas kon de afloop van de rechtszaak nog niet beschrijven omdat hij dit nog niet wist. Maar dit alles geeft wel aan, dat de twee boeken van Lucas (zijn Evangelie en de Handelingen), die hij schreef voor de hoogedele Theofilus tot doel had om de hooggeplaatste romeinse ambtenaren en het gerechtshof te informeren over wie Christus is en over welke bediening de Apostel Paulus ten uitvoer had gebracht. Lucas schreef de twee boeken voor de hooggeplaatste Romein met de bedoeling het gerechtshof zodanig te informeren, dat de ambtenaren een positief advies aan de keizer zouden voorleggen, als de zaak voor Nero moest voorkomen. Dat de rechtszaak geen eenvoudige was, blijkt wel uit het feit dat de zaak totaal twee jaar in beslag nam. De twee boeken van Lucas beschrijven de navolgende perioden aangevuld met de data die wij hebben gevonden.


5 v. Chr. Geboorte van Christus
  33 jaar Het Lucas Evangelie - Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen, die Hij had uitgekozen. door de heilige Geest zijn bevelen had gegeven; (Handelingen 1:1,2)
28 n. Chr. De Kruisiging van Christus, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart en de Pinksterdag van Hand. 2.
  33 jaar De Handelingen - Het tweede boek over al wat Jezus voortgezet heeft om te doen door de Heilige Geest en Zijn apostelen (Hand. 1:1,2; Hebr. 2:3,4).
61 n. Chr. Israël Lo-Ammi (Niet Mijn Volk). Het oordeel van Jesaja 6 uitgesproken (Hand. 28:25-27).Het getal 33 is opgebouwd uit de getallen 3 en 30. Het getal 3 is het getal van de Goddelijke volmaaktheid en het getal 30 drukt nog een hogere graad van Goddelijke volmaaktheid uit. De Here Jezus was 30 toen Hij in het openbaar begon op te treden op volmaakte wijze en Hij was 33 toen Hij als het volmaakte Lam van God stierf op Golgotha"s kruis. Deze getalswaarden 30 en 3 komen terug in het woord "Golgotha", dat aangeeft dat Christus' bediening en Zijn offer volmaakt waren. Het is opmerkelijk dat de 33 jaar van de volmaakte aardse bediening van de Here Jezus in evenwicht zijn met de 33 jaar van Zijn volmaakte verhoogde bediening in de Handelingen. Israël kreeg van de Heiland twee maal op volmaakte wijze het koninkrijk aangeboden. Eén maal vóór het kruis van Golgotha (33) en één maal ná het kruis van Golgotha (33), totdat Gods grens (33 + 33 = 66) in Hand. 28:28,29 werd bereikt. Het getal 6 is het getal van de mens. Het getal 66 drukt uit dat de mens (hier Israël) tot twee maal toe volkomen de kans heeft gehad om tot berouw en bekering te komen (Hand. 2:17-21).

Hoe zullen wij (Hebreeën = het volk van Israël) dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here (vóór het kruis), en door hen, die het gehoord hebben (ná het kruis), op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. (Hebr. 2:3)

Als men de kalender van de Handelingen bestudeert, ontdekt men nog twee interessante tijdsperioden, nl:


Het boek Handelingen zelf beschrijft een periode van 35 jaar.
  28 n. Chr. Hand. 1:1
    35 jaar - Dit zijn 5 jaarweken
  63 n. Chr. Hand. 28:31
Van het kruis van Golgotha tot de verwoesting van Jeruzalem bestrijkt een periode van 42 jaar.
  28 n. Chr. De kruisiging
    42 jaar - Dit zijn 6 jaarweken
  70 n. Chr. De verwoesting van Jeruzalem.Deze twee tijdsperioden van 5 en 6 jaarweken hebben een belangrijke impact op de profetie van Dan 9:24-27 aangaande de 70 jaarweken. De meeste verklaarders betrekken niet de periode van de Handelingen in hun uitleg van Dan 9. Men houdt op met het tellen van de jaarweken voor Israël bij de kruisiging of op de pinksterdag in Hand. 2, alsof toen Israël Lo-Ammi werd en Gods tijdklok voor Zijn aardse volk stilstond. Gods tijdklok tikte echter door. Pas aan het einde van de Handelingen spreekt Paulus na 5 jaarweken het vonnis uit door de profetie van Jes 6 aan te halen (Hand. 28:26-28). Na in totaal 6 jaarweken gerekend vanaf het kruis, wordt dit vonnis letterlijk over Israël voltrokken door de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van de Jood in het jaar 70 na Chr., (zie verder Levend Water nummer 11, "De zeventig weken van Daniël").


De kalender van het Nieuwe Testament
en de brieven van PaulusLucas
Datum
Gebeurtenis
2
5 v. Chr.
De geboorte van Christus
3
25 n. Chr.
De doop van Christus
23
28
De kruisiging van Christus
24
28
Zijn opstanding en hemelvaart
Handelingen
Datum
Gebeurtenis
1
28

De hemelvaart van Christus

2
28
De Pinksterdag
3-8
28 t/m 31
9:1-22
31
De bekering van Paulus op de weg naar Damascus
31 t/m 34
Paulus' verblijf in Arabië
9:23-30
34
Voor de eerste keer in Jeruzalem
34
Paulus terug naar Tarsus
11:19-30
44
Barnabas haalt Paulus naar Antiochië
12
44
De datum van Herodes' dood
12:24,25
45
Voor de tweede keer in Jeruzalem
13-14
46 t/m 48
1e zendingsreis (Galatië)
49
Paulus schrijft de Galaten brief
15
49
Voor de derde keer in Jeruzalem (Apostelconvent)
15:35-18:22
49 t/m 53
2e zendingsreis (Galatië, Macedonië, Griekenland)
52
Paulus schrijft de 1e en 2e Thessalonicenzen brief vanuit Corinthe
53
Paulus schrijft de Hebreeën brief in Corinthe en bezorgt hem in Jeruzalem
18:21,22
16-9-53

Voor de 4e keer in Jeruzalem

18:23-21:15
54 t/m 58
3e zendingsreis (Galatië, Efeze, Macedonië, Griekenland, Jeruzalem)
19
54 t/m 57
Paulus 3-jarige dienst te Efeze
57
In de lente van 57 schrijft Paulus te Efeze de 1e Corinthe brief
20:1,2
57
Paulus vertrekt naar Macedonië en schrijft te Filippi de 2e Corinthe brief
20:3
58
Paulus schrijft te Corinthe de Romeinen brief
21:15-23:22
58
Voor de 5e keer in Jeruzalem. Paulus wordt gearresteerd
23:23-24:26
58
Paulus staat terecht voor Felix
24:27
58 t/m 60
Paulus twee jaar gevangen te Caesarea
25,26
60
Paulus voor Festus en koning Agrippa
27
60
De inscheping van Paulus naar Rome
28
61

De aankomst van Paulus te Rome

28:17-29
61
Paulus gesprek met de Joden: Israël wordt Lo- Ammi (Niet Mijn Volk), oordeel van Jes 6.
Hand. 28:28
61
Christus, het Heil Gods, tot de heidenen gezonden
28:30,31
61
Paulus gevangen in zijn eigen gehuurde woning
61, 62
Paulus maakt De Verborgenheid openbaar. Hij schrijft de gevangenisbrieven Efeze, Colossenzen, Filemon en Filippenzen en stuurt vervolgens zijn medewerkers uit met deze boodschap.
62
Lucas schrijft zijn Lucas Evangelie en de Handelingen voor de hoogedele Theofilus
28:30,31
63
Paulus vrijgelaten na zijn eerste gevangenschap te Rome.
63

Paulus bezoekt misschien Spanje en het westelijk deel van het Romeinse Rijk.

64, 65
Paulus bezoekt Kreta, Efeze en Macedonië. Hij schrijft 1 Timotheus en Titus en hij overwintert te Nikopolis.
19-07-64
De grote brand van Rome
65/66/67
Paulus voor de 2e keer in Rome gevangengezet. Hij schrijft 2 Timotheus.
66/67/68
Paulus ter dood gebracht.
70
De verwoesting van Jeruzalem door Titus
Op deze kalender vinden wij maar twee vast gefixeerde data, die van de dood van koning Herodes Agrippa I in 44 na Chr. en de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. De overige data zijn afgeleid en verkregen door Schrift met Schrift te vergelijken.

Met nadruk wijzen wij erop dat deze data in de eerste plaats uitgaan van het getuigenis van de Schrift en pas in de tweede plaats van het getuigenis van de geschiedschrijving. Hoewel de meeste kalenders in Bijbelse encyclopedieën en Bijbelse handboeken, enz, elkaar voortdurend t.a.v. de Nieuw Testamentische gebeurtenissen 1 tot 3 jaar ontlopen, staat één ding vast, namelijk welke brieven Paulus vóór Hand. 28:28,29 schreef en welke er ná. Hij schreef twee sets van zeven brieven; een set van zeven vóór Hand. 28:28 en een set van zeven ná Hand. 28:28. Alle onderzoekers, die zijn geraadpleegd, blijken hier unaniem mee eens te zijn, te weten: Alford, Bagster, Bruce, Bullinger, Conneybeare and Howson, Farrar, Harman, Lewin, Mitchell, Morton, Ramsay, Schaff, Scofield, Scroggie, Unger n Zahn. Hier volgen tot besluit de 14 brieven van de Apostel Paulus in hun chronologische volgorde:


De 7 brieven vóór Hand. 28:28
De 7 brieven Hand. 28:28
Galaten
Efeze
1 Thessalonicenzen
Colossenzen
2 Thessalonicenzen
Filemon
Hebreeën
Filippenzen
1 Corinthe
1 Timotheus
2 Corinthe
Titus
Romeinen
2 Timotheus
De zeven brieven van ná Hand. 28:28 zijn gericht aan de gelovigen van vandaag. Met name de vijf gevangenisbrieven (Efeze, Colossenzen, Filemon, Filippenzen en 2 Timotheus) openbaren ons onze zegeningen, beloften en hoop in Christus. De andere 7 brieven zijn net als de gehele verdere Schrift wel vóór ons en zijn nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden (2 Tim.3:16), maar zij gaan niet expliciet over ons. Zij zijn geschreven in de Handelingenperiode, waarin "De Verborgenheid" niet bekend was, niet actueel was en niet in werking was. Het Nieuwe Verbond was actueel en de nabijheid van de Koning en het Koninkrijk zorgden ervoor dat de aardse roeping voor het aardse zaad van Abraham, het volk Israël, actueel was en uitgevoerd werd door de 12 Apostelen. Daarnaast zien wij de apostel Paulus optreden, die naast dat hij het nieuwe verbond aanbiedt aan Israël, (2 Cor. 3:6; 4:1) aan de wereld de verzoening bekendmaakt, (2 Cor. 5:18-20). Paulus mag aan de heidenen een evangelie verkondigen, dat al aan Abraham verkondigd was, (Gal. 3:7-9). Deze gelovigen uit de heidenen krijgen deel aan de hemelse kant van de roeping van Abraham. Zij worden geënt op de olijfboom Israëls, op die plaatsen waar door ongeloof Joodse takken zijn weggebroken, (Rom. 11:17-21). Op deze wijze kregen zij deel aan de saprijke wortel van de olijfboom Israëls, die teruggaat op Abraham, Izaak en Jakob. Dit enten geschiedt om Israël tot jaloersheid te prikkelen, (Rom. 11:11); om hun tot naijver op te wekken, (Rom. 11:14).

Door de nabijheid van het Koninkrijk vinden wij dispensationeel gezien, zoveel inmiddels overgegane zaken, die verbonden waren met de overgangsperiode van de Handelingen. Zaken die niet op de gelovige van vandaag van toepassing zijn. Zaken die verbonden waren met de spoedige wederkomst van Christus en de daaraan voorafgaande grote verdrukking met het optreden van de antichrist, de verleiding, de toorn van het Lam, enz. In alle brieven die gedurende de Handelingen door Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus en Judas geschreven zijn, krijgen deze zaken grote aandacht. Allerlei praktische zaken worden vanuit dit oogpunt belicht. Zo stelt bijvoorbeeld Paulus in 1 Cor. 7:25-40 dat het beter is niet te trouwen met het oog op "den aanstaanden nood, (vers 26, SV)", de grote verdrukking. "Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort", (vers 29) Zie ook in dit verband Matth. 24:19-22, "Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen". Het zijn allemaal raadgevingen en zaken, die wij ons kunnen voorstellen in het licht van de tijd van Jakobs benauwdheid. In de toekomst worden al deze zaken weer actueel.

Treffend is hoe unaniem alle Bijbelonderzoekers van mening zijn dat Paulus ná de Handelingen nog eens zeven brieven schreef. In deze brieven, met name in de vijf gevangenisbrieven vinden wij de openbaring van de Verborgenheid, de bovenhemelse verkiezing, roeping en hoop, die in Christus de onze zijn. Helaas moeten wij constateren, dat hoewel men in het algemeen er over eens is, dat Paulus nog eens zeven brieven schreef, men Gods Boodschap er in voor vandaag niet wilt accepteren. Men kan als het ware de Handelingen niet loslaten met zijn vele aardse zegeningen, gaven en geloofsbeleving, die zo het gevoel aanspreken. Pas als wij de kindertijd van de Handelingen achter ons kunnen laten en ons laten opbouwen in het geloof door onze bedeler van de Verborgenheid, de apostel Paulus, zullen wij komen tot volwassenheid. Dan ontdekken wij dat onze bovenhemelse zegeningen, roeping en hoop alleen gevonden kan worden in de brieven van Paulus, die hij ná Hand. 28:28 speciaal tot ons richt. Dit is een boodschap die wij in de brieven van Paulus van vóór Hand. 28:28 niet kunnen vinden.
De Brieven van de Apostel Paulus


Brief Periode
Datum
Plaats van schrijven
Galaten Na 1e zendingsreis
49
Antiochië
1 Thess. 2e zendingsreis
52
Corinthe
2 Thess.
               ,,,,
52
Corinthe
Hebreeën
               ,,,,
53
Corinthe
1 Corinthe 3e zendingsreis
57
Efeze
2 Corinthe
               ,,,,
57
Filippi
Romeinen
               ,,,,
58
Corinthe


Gods dispensationele grenslijn
Hand. 28:28-29


Brief Periode
Datum
Plaats van schrijven
Efeze 1e gevangenschap Rome
61
Rome
Colossenzen
                ,,,,
61
Rome
Filemon
                ,,,,
61
Rome
Filippenzen
                ,,,,
62
Rome
1 Timotheus 4e zendingsreis
65
Macedonië
Titus
                ,,,,
65
Macedonië
2 Timotheus 2e gevangenschap Rome
67
Rome
....................... enz.


Bent u geïnteresseerd geraakt?

Bestel de brochure

    
Tweede druk
ISBN 90 76386 07 2
© 2002 Uitgave van "TextVision"