Inhoudsopgave | Ander en andersoortig

Wat de Concordantie LeertInleiding

Onder deze titel willen wij een reeks studies geven, waarin de Concordantie een overwegende rol speelt. Ons doel in onze geschriften beoogd, is zowel om, een goede blik te krijgen op de grote lijnen van Gods Voornemen, als om zo juist mogelijk de betekenis te leren kennen van de woorden, door de Heilige Geest gebruikt, om dit Voornemen uit te drukken. Wij willen hier zowel de telescoop gebruiken voor de grote dingen als de microscoop voor de kleine.

Behalve de belangrijke opmerkingen, die zeer dikwijls uit een dergelijk onderzoek volgen, ziet men dan ook steeds meer hoe volkomen de ingeving der Schrift is, hoe volmaakt juist alle woorden uitgekozen zijn. Dit is iets, dat men in geen menselijk boek kan vinden, zelfs niet in de beste vertalingen van Gods Woord. Een juister begrip der woorden lost ook menige moeilijkheid of schijnbare tegenstrijdigheid op. Ons onderzoek is een natuurlijk gevolg van ons geloof in de volkomen ingeving der Schrift. Als het de woorden van de Heilige Geest zijn, dan wil men die ook kennen en naar waarde schatten. "De woorden des Heren zijn zuivere woorden", Ps. 12:7. "De woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven", Joh. 17:8. "Woorden, die de Geest leert", 1 Kor. 2:13. "Houd het voorbeeld der gezonde woorden", 2 Tim. 1:13.

Het voedsel van de geestelijke mens is Gods woord. "Opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des Heren mond uitgaat", Deut. 8:3 en Mat. 4:4. Zoals het lichaam zuiver voedsel nodig heeft, is dat ook het geval met de inwendige mens. Ongezond voedsel veroorzaakt langzamerhand allerlei ziekte. Gebrek aan voedsel is ook noodlottig. De godsdienstige wereld is ziek, omdat ze geen zuiver voedsel heeft. Of als ze het heeft, het niet aanneemt en niet verteerd. Niets kan Gods Woord vervangen. Maar het moet ook zelf onderzocht worden, zoals men zelf het voedsel moet verteren.

Anderen kunnen het ons aanbieden en voorbereiden, maar ten slotte moeten wij zelf het ons eigen maken. De mensen worden gewoon gemaakt maar te luisteren en als ze dan eens iets uit de Schrift willen lezen, verstaan ze het niet en zo verwaarlozen ze dan zelfs het lezen. Men moet zich oefenen de Schrift te onderzoeken en dit boekje geeft een wijze van onderzoek aan, die zeer nuttig kan zijn. Men schakele echter eigen gedachte en eigen kracht uit en zoeke Gods wil in Gods kracht. Men make er geen zuiver intellectueel onderzoek van, doch men onderzoeke met geheel zijn hart.

Voor zover ons bekend is, kan alleen de volledige Concordantie van Trommius goede diensten bewijzen aan de Nederlandse Schriftonderzoeker. Deze uitgave is echter zeer duur. Zij, die een weinig Engels kennen, worden het best geholpen door de "Englishman's Greek Concordance of the New Testament" en de "Englishman's Hebrew and Chaldee Concordance" (voor het O. T.). Moge God spoedig enige mensen aandrijven een goede en goedkope Nederlandse Concordantie samen te stellen en uit te geven. De teksten moeten opgegeven worden volgens de Griekse en Hebreeuwse woorden der handschriften, zo mogelijk onderverdeeld volgens de verschillende vormen waarin zij gebruikt worden.

Intussen kan de lezer reeds in zijn Bijbel enkele aantekeningen maken, aan de hand van deze reeks studies. Moge de lezer met Jeremia kunnen zeggen: "Uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten" Jer. 15:16.
Inhoudsopgave | Ander en andersoortigHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden