Aanhangsel Nr. 3 | Inhoudsopgave


De Weg der Behoudenis

Aanhangsel Nr. 4

De Doop


Uit een later te verschijnen brochure, nemen we hier het volgende over:

We hebben dus verschillende dopen op de weg der behoudenis. De waterdoop is het uitwendige teken van de doop der bekering. De doop in geest gaat door verschillende stadiën. Het einddoel wordt slechts bereikt in het Samenlichaam. Dan houdt de verscheidenheid op en is er een enigheid des geestes (Ef. 4:3). Al de dopen leiden, doordat ze hun doel bereiken, tot één doop (Ef. 4:5). Zolang het doel niet bereikt is, zijn er dopen. Dan is er één doop. Ook in het geloof en de hoop kan men heel wat schakeringen onderscheiden zolang men niet tot de volmaaktheid gekomen is.

Wie nu nog aan een waterdoop vasthoudt, staat vooreerst nog in een vroegere bedeling waar die vorm gepast was omdat Israël nog Gods volk was, en blijft vervolgens staan bij iets dat reeds zou moeten voorbij zijn: de doop der bekering. Nu staat de éne doop op de voorgrond, al moeten alle mensen door bekering heen de weg der behoudenis doorlopen.

Bovenstaande samenvattende hebben we dus:


Kind van God
Aardse sfeer
  • Geloof en bekeering op (epi) de Heere.
  • Doop der bekeering, tot-in de naam van de Heere Jezus, tot-in vergeving van zonden.
  • Wedergeboorte.
  • Geloof tot-in (eis) de Heere.
  • Doop in heilige geest (vervulling met heilige geest).
Zoon van God
Hemelse sfeer
  • Doop tot-in (eis) Christus, tot-in Zijn dood.
  • Geloof tot-in (eis) en in (en) Christus Jezus.
  • Der zonde dood.
Volwassen man
Overh. sfeer
  • Der zonden dood.
  • De ééne doop (vervulling of vollediging door de Geest).


We kunnen nog opmerken, dat alleen de waterdoop, het teken, door de mens wordt toegediend. Het is de Heere, Die in geest doopt. Hij alleen kan ons in een hogere positie plaatsen en ons de kracht geven om naar de positie te wandelen.

Uit ons onderzoek blijkt hoe enghartig het is, bij het woord doop maar, steeds aan water te denken. Het symbool, dat in een vroegere bedeling dienst kon doen, wordt nu nog geheel op de voorgrond geplaatst. Is iemand niet in water gedoopt, dan beschouwt men hem als in het geheel niet gedoopt. Men neemt de schaduw voor de werkelijkheid. Wat een verwarring en strijd is er niet over deze kwestie! Dit alles omdat men geen goed overzicht heeft over de weg der behoudenis. En dit kan men niet hebben zolang men Israëls herstel niet ziet, de gemeente der verborgenheid met Pinksteren laat beginnen en Paulus' laatste openbaringen niet gelooft.

Aanhangsel Nr. 3 | InhoudsopgaveHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden