| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid14. Wat GOD sprak door middel van de Profeten

Amos

Amos profeteerde gedurende twee jaar, ongeveer 70 jaar vaar de ballingschap van Israël.

  • AMOS 5: 6 "Zoekt de Here, en leef".

  • AMOS 5: 14 "Zoekt het goede, en niet het boze, opdat gij leve".

  • AMOS 5: 21-23 "Ik haat, Ik versmaad uwe feesten, en Ik mag uwe verbodsdagen niet rieken; want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uwe vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier van uw liederen van Mij weg, ook mag Ik uw luiten spel niet horen."

  • AMOS 9: 11-15 "Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en Ik zal hare ??????? reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen vanouds; opdat zij erfelijk bezitten bet overblijfsel van Edom, en al de Heidenen (natiën), die naar Mijnen naam genoemd worden, spreekt de Here, die dit doet. Ziet, de dagen komen, spreekt de Here, dat de ploeger de maaier, en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. En Ik zal de gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden . herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. En Ik zal ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt de Here, uw God."Zie Hand. 15: 14-18, doch toen niet vervuld door de verwerping van de Messias (Hand. 28: 25-28). Voor "hut", lees "tabernakel"(2 Sam. 6: 17).

 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden