Vraag:
Stel dat het Joodse volk de langverwachte Messias wel had aangenomen en het Koninkrijk der hemelen had kunnen beginnen ten tijde van het leven van de Here Jezus op aarde, hoe zouden wij dan in het reine zijn gekomen met God de Vader? Als Hij niet was gekruisigd en niet HET OFFER had gebracht en voor ons de straf had gedragen, hoe zou het dan gegaan zijn?

Zijn plan met de gemeente was er al vr de grondlegging der wereld , toch? m.a.w. het moest allemaal zo gaan...........?!Antwoord:
Ja, het moest zo gaan. Gods plan stond van tevoren bij God al helemaal vast, maar dat was alleen bij Hem ten volle bekend. En in alles heeft God wonderbaarlijk voorzien. Ondanks dat alles van tevoren bij God bekend was, kan de mens en elk schepsel dit overigens niet als een excuus aanvoeren, want God heeft van tevoren niet alles van Zijn plan geopenbaard, zodat elk schepsel verantwoordelijk is en blijft voor zijn daden. Bijvoorbeeld het geslacht van Isral, dat Christus verwierp, kan zich op deze manier niet verontschuldigen.

In de serie studies over de verborgenheden Gods wordt uitgelegd, dat de verborgenheden geheime onderdelen van Gods plan der eeuwen zijn, die God bewust van tevoren niet bekend maakt vanwege de tegenstander. Er is een vijand: "Satan". Er woedt een geestelijke strijd. En net zoals een bevelhebber zijn aanvalsplan van tevoren niet geheel bekendmaakt aan zijn tegenstander, doet God dit ook niet. Daarom zijn er diverse verborgenheden die pas openbaar worden naarmate Gods plan der eeuwen in de tijd zijn vervulling krijgt. Daarom is de Bijbel geen eenvoudig boek, want een heleboel dingen worden ons niet verteld! De tegenstander kan ook lezen. God vertelt ons alleen het noodzakelijke.

En van de belangrijkste verborgenheden in de Bijbel is de verborgenheid van Christus. Voor de mens licht God een tipje van de sluier op als God tot de slang zegt in Gen. 3:15, dat het zaad der vrouw de slang zijn kop zal vermorzelen. Deze profetie is enigszins cryptisch. Wij begrijpen achteraf de profetie van het vrouwenzaad, maar voor Satan was dit toch niet ten volle te doorgronden.

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. (Gen. 3:15)

Het gevolg was een jacht van Satan op het zaad der vrouw. Voortdurend tracht hij de komst van het zaad onmogelijk te maken. Door zijn bemoeienis had bijvoorbeeld na de eerste 2000 jaar heel de mensheid zijn weg verdorven door vermenging met gevallen engelen in de dagen van Noach, Gen. 6:1-4, 9-12. Alleen Noach was nog onberispelijk. Het gevolg was de zondvloed: "het verdelgen van dit vermengde ras".

Direct na de zondvloed zien wij het ontstaan van de godsdienst van Babel met zijn verborgenheid der wetteloosheid (2 Thess. 2:7), waarin Nimrod door zijn vrouw Semiramis wordt gepresenteerd als het beloofde vrouwenzaad. Het doel is de mens te misleiden door te poneren dat Nimrod, later de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, (2 Thess. 2:3-4), het beloofde vrouwenzaad (= Christus) is. Deze Babylonische afgodsdienst is de basis geweest van alle afgodsdiensten in de wereld, die door de Babylonische spraakverwarring zijn ontstaan, (Openb. 17:5). Babylon (de Griekse naam voor Babel) is de moeder van de hoeren (geestelijke hoeren = afgodsdiensten) en van de gruwelen (= afgoderij) der aarde. In de eindtijd krijgt de Babylonische afgodsdienst haar ontknoping.

Na Babel in Gen. 11 gaat de strijd voort om de komst van het vrouwenzaad trachtte te dwarsbomen, kijk bijvoorbeeld maar naar de onvruchtbaarheid van Sara, Rebekka en Rachel. Steeds moet God tussenbeide komen om de baarmoeder te openen. Na het ontstaan van de 12 stammen van Israël zien wij de verdrukking van Isral door heel het O.T. om de komst van het vrouwenzaad maar te doen mislukken.

Uiteindelijk komt het vrouwenzaad. Satan regisseert op de achtergrond heel duidelijk de verwerping van Christus en Zijn kruisiging. Hij dacht zo Christus te overwinnen, maar in werkelijkheid was Calvarie's top zijn nederlaag, 1 Cor. 2:7-8, en Christus' Calvarie (= overwinning).

7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.  8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Cor. 2:7-8)

Dit is Gods verborgen wijsheid. Alleen God kan zo'n plan bedenken. Die beheersers dezer eeuw zijn niet in de eerste plaats Pontius Pilatus, Kajafas en Herodes, want zij zijn geen beheersers dezer aioon. Zij waren maar marionetten. De beheersers dezer aioon zijn de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten, de wereldbeheerser dezer duisternis. En zij hadden de Here der heerlijkheid niet gekruisigd, als zij van de verborgen wijsheid Gods geweten hadden, die God heeft uitgedrukt in Zijn plan. Luister eens naar de bijbelstudies over Gods verborgenheden, in het bijzonder over de verborgenheid van 1 Cor. 2:6-7, studie nr. 10.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden