IEDDIAS
yed-i'-as, i-ed-i'-as, the King James Version Eddias (Ieddias): One who agreed to put away his foreign wife (1 Esdras 9:26); called also "Jezeias."


© Levend Water