Herleving

door

E.W. HiebendaalVele oprechte Evangelisten in verschillende landen kondigen een herleving aan. Sommigen denken dat deze op handen is, terwijl anderen van mening zijn, dat deze reeds begonnen is. Anderen zeggen zelfs dat, wanneer dit niet zo was, zij het werk niet konden voortzetten, want dŠn zou de allerbelangrijkste drijfveer ontbreken. Afgezien van de activiteiten van een aantal oprecht bedoelende evangelisten, zien we tegenwoordig massabijeenkomsten met het doel om het evangelie aan grote getallen te brengen. Tot deze laatste groep behoort o.a. Billy Graham die in verschillende landen scharen van dertigduizend en meer trekt.

Hij gelooft ook dat wij ons te midden van een geestelijke herleving bevinden. Dan zijn daar de evangelisten die ook ziekten genezen, zoals Osborn, Tommy Hicks en anderen. Ten slotte zien wij bijna in alle landen de groepen toenemen die geloven aan de doop met de Heilige Geest, in talen spreken, ook zieken genezen.


HET EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK GODS EN DE KERK.

Vanaf de tijd dat IsraŽl als natie in de eerste eeuw opzij is gezet, is God bezig een Gemeente in Christus uit te roepen, Zijn eklesia, de uitgeroepene. Zoals dit woord zelf aanduidt is God bezig mannen en vrouwen uit te roepen, de ťťn hier, de ander daar, uit een gezin of een groep mensen, afgezien van taal of ras of geloof, om het lichaam van Christus te vormen. In de bedeling van die gemeente zal nooit sprake zijn van massa bekeringen, anders zou deze Gemeente geen eklesia of uitgeroepen Lichaam zijn.

Velen halen Hand. 2:41 aan, toen er 3000 tot het geloof in Christus gekomen zijn. Maar dan zien wij over het hoofd, dat hier het incident plaats vond tot de totstandkoming der Joods-Christelijke Gemeente, de voorloper der nationale bekering van IsraŽl. Het was daar geen begin der heiden-christelijke kerk. Dit wordt bewezen door het feit dat deze 3000 bekeerlingen enkel Joden waren.


DE UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST.

Ter ondersteuning van de geestelijke opwekking wordt JoŽl 2:28 dikwijls aangehaald: Ik zal van Mijn Geest uitstorten op alle vlees. Maar ťťn vers eerder staat: Dan zult gij weten dat Ik de Here uw God ben, en niemand anders. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn.

Heeft Christus een geestelijke opwekking nodig voordat Hij Zijn Koninkrijk op aarde kan oprichten? Integendeel! Het mensdom moet op het randje van zelfvernietiging gebracht worden, want al de profeten bevestigen dat Hij als Koning en met grote kracht zal komen in het donkerste uur. De blinkende Morgenster zal niet vůůr de dag aanbreekt verschijnen, niet na zonsopgang. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook het geloof vinden op aarde? De eigen woorden van de Heer zijn dat de misleiding zo groot zou worden, dat zo het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen misleid zouden worden.


DE VALSE MESSIAS.

De antichrist zal niet het voorkomen van een boze dictator hebben. Integendeel, hij zal een goede christen zijn, vriendelijk en verstandig en hij zal vrede tussen alle godsdiensten bewerkstellen, als ook tussen alle natiŽn van de wereld. Hij zal een anti, een tegenfiguur zijn en op de Heiland, de Verlosser gelijken. Hij zal zijn het beest met de Lamshoornen. Men zal hem toejuichen, vrede, vrede, en geen gevaar! Hij zal trachten Christus precies ťťn stap vůůr te zijn, als wereldheerser. De antichrist zal onder ťťn banier Boedhisten, Islamieten, Joden, Rooms-Katholieken en Protestanten verenigen. (Daar is de wereldraad al aardig mee bezig, Red.).

Er bestaat reeds een secte, de Bahal. De stichter is te Bahalia in 1870 in PerziŽ geboren. Zijn voorloper en profeet, de Bab (dat wil zeggen de poort) heeft zijn altaar in Haifa. Het is het wereldcentrum van een wijd verspreide secte. Deze BahaÔsten geloven dat de grondleggers van de grote wereldgodsdiensten allen werktuigen van God zijn, om de mensheid te verenigen binnen ťťn geloof en orde.

Is dit niet een ideale basis om alle godsdiensten van de wereld te verenigen onder bescherming van de antichrist? Zoals wanneer de valse christus komt, met bovennatuurlijke gaven en krachten, hij door bijna alle mensen als de ware Christus begroet zal worden. Velen zullen te dien dage tot Hem zeggen, Here, Here, hebben wij niet in uw naam boze geesten uitgedreven en vele krachten gedaan? En dan zal Ik hem openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid. We mogen dan heen leven naar een wereldkerk, niet naar een wereldbekering.

Albert Springer, Jeruzalem.

Enkele uitspraken van vooraanstaande theologen zijn: "Er is verband tussen Jes. 2 en Jes 11, tussen het radicale oordeel en de radicale beloften. Wij zien een situatie van geestesleven naderen, waarin de verhoudingen van de eerste eeuwen onzer jaartelling terug komen, waarin dus niet meer geseculariseerd Jodendom en een verhelleniseerd christendom tegenover elkaar staan, of aan elkaar voorbij gaan, maar waarin, de lange spiraalgang der assimilatie aan weerskanten, de Paulinische situatie en de door haar geŽiste beslissing terugkeert". Prof. Dr. H. Miskotte: Het wezen der Joodse religie, blz. 517.

Ook Karl Barth zegt van onze tijd: "Onze hele cultuur staat onder het oordeel. Daarom moet Christus komen om alle dingen nieuw te maken. Een Schriftkenner zal zich daarop nooit kunnen uitleven, voor hem is het steeds: het eigenlijk komt nog. Want het Koninkrijk Gods wordt niet verwerkelijkt in de geschiedenis, maar komt als een oordeel over de geschiedenis".

Zo schreef Ds. R. Hensen: "Het is mijn overtuiging, dat in de komende tijden, de kerken hun slobberig omhulsel zullen zien verdwijnen, om werkelijk praktische levende kernen te kunnen zijn. Er zal een ontlediging van de kerk als instituut plaats vinden, waar men nu nog weinig besef van heeft".

Ds. K. Matthieu te Detmold schreef: "Wij leven in het tijdperk der Gemeente, van de leden van deze Lichaams Gemeente kunnen wij de blik voor IsraŽl verwachten, vooral de blik voor de bruid, die door het weer Volk worden van IsraŽl, in de afzondering voor God getreden is, en in de Geest reeds geliefd wordt. Slechts de Bruidegom kent en verstaat haar en heeft haar lief. Gods kinderen, mensen die door het geloof van Christus leven, weten van het grote geheim: "Christus en Zijn Lichaam" en "Zijn Bruid, het heilige IsraŽl".

De Joods-Christen-gemeenschap te Jeruzalem schrijft onder meer: "We trachten naar een hervorming der synagoge. We wensen niet alleen individuele Joden tot Christus te leiden, doch het gehele Joodse volk. Wij hedendaagse Joden-christenen zijn de voorwacht van de nationale bekering. Wij maken onderscheid tussen HET Lichaam van Christus en de Bruid van Christus.

Wij geloven n.l. dat het lichaam van Christus van tussen de volken wordt samengesteld, en de bruid van tussen IsraŽl, sedert IsraŽl weer als volk bestaat. Dus dat de Bruid reeds aanwezig is, met de Joods-christelijke Gemeente, levende onder het teken van het Kruis in de ster van David".

Zo zei ook Ds. Hermann van Bezzal al in het jaar 1920: "Wij moeten steeds bedenken, dat er nog een Joods-Christelijke Gemeente zal komen. Er zal zich in de eindtijd een gemeente uit IsraŽl vormen. Deze Gemeente der eindtijd zal het aantrekkingspunt voor alle nog voorhanden heiden-christenen zijn. Zo zal de eindgeschiedenis der kerk op haar aanvangsgeschiedenis gelijken".

In die Joodse Gemeenschap zegt men ook: "Het rad heeft een volledige toer gemaakt". In vele opzichten hebben we nu dezelfde omstandigheden, doch in omgekeerde volgorde als in de eerste eeuw. Twee stromingen van behoudenis in Christus bestaan heden naast elkander, die van IsraŽl voerende tot het Koninkrijk, en die van de christenen uit de volken. Doch beide zijn slechts ťťn op het einde.

Hun verschil bestaat in hun opdracht, doch bestaat niet in de Geest.

E.W.H.

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden