Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

620
621. apoleicho (ap-ol-i'-kho)


From apo and leicho (to "lick"); to lick clean


lick.


see GREEK apo
Textus Receptus Greek Text

apoleicw
 apoleicho

apeleicon
Luke 16:21