Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

614
615. apokteino (ap-ok-ti'-no)


From apo and kteino (to slay); to kill outright; figuratively, to destroy


put to death, kill, slay.


see GREEK apo
Textus Receptus Greek Text

apokteinw
 apokteino

apektanqhsan
Rev 9:18, Rev 9:20, Rev 11:13, Rev 19:21

apektanqh
Rev 2:13

apekteinan
Matt 21:35, Matt 21:39, Matt 22:6, Mark 12:5, Mark 12:8, Luke 11:47, Luke 11:48, Luke 20:15, Acts 7:52, Rom 11:3

apekteinate
Acts 3:15

apekteinen
Luke 13:4, Rom 7:11

apoktanqeiV
Mark 9:31

apoktanqhnai
Matt 16:21, Mark 8:31, Luke 9:22, Rev 11:5, Rev 13:10

apoktanqwsin
Rev 13:15

apokteinai
Matt 10:28, Matt 14:5, Mark 3:4, Mark 6:19, Luke 12:5, Luke 13:31, John 5:16, John 5:18, John 7:1, John 7:19, John 7:20, John 7:25, John 8:37, John 8:40, John 18:31, Acts 21:31, Rev 6:8

apokteinantwn
1 Th 2:15

apokteinaV
John 16:2, Eph 2:16

apokteinei
2 Cor 3:6

apokteinesqai
Rev 6:11

apokteinonteV
Mark 12:5

apokteinontwn
Matt 10:28, Luke 12:4

apokteinousa
Matt 23:37, Luke 13:34

apokteinwmen
Matt 21:38, Mark 12:7, Luke 20:14, Acts 23:14

apokteinwsin
Matt 26:4, Mark 14:1, John 11:53, John 12:10, Acts 23:12, Acts 27:42, Rev 9:5, Rev 9:15

apokteneite
Matt 23:34

apoktenei
John 8:22, Rev 11:7, Rev 13:10

apoktenousin
Matt 17:23, Matt 24:9, Mark 9:31, Mark 10:34, Luke 11:49, Luke 18:33

apoktenw
Rev 2:23