Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

4414
4415. prototokia (pro-tot-ok'-ee-ah)


From prototokos; primogeniture (as a privilege)


birthright.


see GREEK prototokos
Textus Receptus Greek Text

prwtotokia
 prototokia

prwtotokia
Heb 12:16