Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

3933
3934. Parthos (par'-thos)


Probably of foreign origin; a Parthian, i.e. Inhabitant of Parthia


Parthian.
Textus Receptus Greek Text

ParqoV
 Parthos

parqoi
Acts 2:9