Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2935
2936. ktizo (ktid'-zo)


Probably akin to ktaomai (through the idea of proprietorship of the manufacturer); to fabricate, i.e. Found (form originally)


create, Creator, make.


see GREEK ktaomai
Textus Receptus Greek Text

ktizw
 ktizo

ektisaV
Rev 4:11

ektisen
Mark 13:19, 1 Ti 4:3, Rev 10:6

ektisqhsan
Rev 4:11

ektisqh
1 Cor 11:9, Col 1:16

ektistai
Col 1:16

ktisanta
Rom 1:25

ktisanti
Eph 3:9

ktisantoV
Col 3:10

ktish
Eph 2:15

ktisqenta
Eph 4:24

ktisqenteV
Eph 2:10