Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2807
2808. kleio (kli'-o)


A primary verb; to close (literally or figuratively)


shut (up).
Textus Receptus Greek Text

kleiw
 kleio

ekleisen
Rev 20:3

ekleisqhsan
Acts 21:30

ekleisqh
Matt 25:10, Luke 4:25

kekleismenon
Acts 5:23

kekleismenwn
John 20:19, John 20:26

kekleistai
Luke 11:7

kleiei
Rev 3:7, Rev 3:7

kleiete
Matt 23:13

kleisai
Rev 3:8, Rev 11:6

kleisaV
Matt 6:6

kleish
1 Jo 3:17

kleisqwsin
Rev 21:25