Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2718
2719. katesthio (kat-es-thee'-o)


From kata and esthio (including its alternate); to eat down, i.e. Devour (literally or figuratively)


devour.


see GREEK kata


see GREEK esthio
Textus Receptus Greek Text

katesqiw
 katesthio

katafage
Rev 10:9

katafagh
Rev 12:4

katafagwn
Luke 15:30

katesqiei
2 Cor 11:20, Rev 11:5

katesqiete
Matt 23:14, Gal 5:15

katesqionteV
Mark 12:40

katesqiousin
Luke 20:47

katefagen
Matt 13:4, Mark 4:4, Luke 8:5, John 2:17, Rev 20:9

katefagon
Rev 10:10