Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2091
2092. hetoimos (het-oy'-mos)


From an old noun heteos (fitness); adjusted, i.e. Ready


prepared, (made) ready(-iness, to our hand).
Textus Receptus Greek Text

etoimoV
 hetoimos

etoima
Matt 22:4, Luke 14:17, 2 Cor 10:16

etoimhn
2 Cor 9:5, 1 Pe 1:5

etoimoi
Matt 24:44, Matt 25:10, Luke 12:40, Acts 23:15, Acts 23:21, 1 Pe 3:15

etoimon
Mark 14:15

etoimoV
Matt 22:8, Luke 22:33, John 7:6

etoimouV
Titus 3:1

etoimw
2 Cor 10:6