Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

1312
1313. diaphoros (dee-af'-or-os)


From diaphero; varying; also surpassing


differing, divers, more excellent.


see GREEK diaphero
Textus Receptus Greek Text

diaforoV
 diaphoros

diafora
Rom 12:6

diaforoiV
Heb 9:10

diaforwteraV
Heb 8:6

diaforwteron
Heb 1:4